Biroul Juridic-Arbitraj

Adresa: str. Horea nr.3, et.II, cam.209

Tel direct : 0364 730 988

Centrala : 0364 780 980 int. 302 / 303

Fax : 0364 730 991

Avantajele recurgerii la arbitraj

  • Litigiul este judecat de arbitrii specializaţi, imparţiali şi independenţi, aleşi de părţi, care au deplină încredere în aceştia
  • Dezbaterile în cauză şi dosarul litigiului sunt confidenţiale, nicio persoană străină neputând avea acces la dosar fără acordul scris al părţilor
  • Cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluţionarea litigiului la o instanţă de drept comun; plata lor poate fi eşalonată în două tranşe
  • Simplificarea procedurii arbitrale permite o soluţionare rapidă şi definitivă a litigiului;
  • Hotărârea arbitrală este definitivă din momentul comunicării ei către părţi, astfel încat partea interesantă poate solicita investirea ei cuformula executorie în scopul executării silite;
  • Arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere, instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor şi evită litigiile comerciale,cu toate inconvenientele lor.

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în temeiul atribuţiilor conferite ei prin lege, organizează, la cerere, arbitrajul comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, prin Curtea de Arbitraj, constituită în cadrul Camerei.
Arbitrajul constituie o modalitate de soluţionare a litigiilor născute din acte şi fapte de comerţ, litigii care sunt încredinţate spre soluţionare potrivit
convenţiei părţilor, unor arbitri aleşi sau desemnaţi, cărora le revine sarcina de a judeca litigiul şi de a pronunţa o hotărâre pe care părtile se obligă să o execute.
Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor se poate face nunai având la bază convenţia expresă a părţilor în acest sens, convenţie cuprinsă fie întruncompromis arbitral fie intr-o clauză compromisorie.
Arbitrajul prezintă avantajul că părţile pot desemna ele însele arbitrii ce vor soluţiona litigiul, având în vedere elemente cum ar fi pregătirea profesională, probitatea morală a acestora, specializarea într-un anumit domeniu comercial.
Tribunalul arbitral judecă litigiile pe baza unei proceduri mult simplificate, ceea ce permite ca litigiul să fie rezolvat cu rapiditate şi, evident, cu cheltuieli de arbitrare reduse faţă de taxele de timbru achitate la instanţele judecătoreşti.

Procedura arbitrară se finalizează la fel ca la instanţele judecătoreşti, prin pronunţarea unei hotărâri. Această hotărâre este definitivă şi obligatorie şi se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele de procedură civilă