Biroul Juridic-Arbitraj

Adresa: str. Horea nr.3, et.II, cam.209

Tel direct : 0364 730 988

Centrala : 0364 780 980 int. 302 / 303

Fax : 0364 730 991


Reguli de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj

 

 

 

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj

CAPITOLUL I

Definirea şi sediul Curţii de Arbitraj

Misiunea Curţii de Arbitraj

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj, denumită în continuare Curtea de Arbitraj, este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, organizată și funcționând în conformitate cu Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prezentul Regulament.

 1. Sediul Curții de Arbitraj este în România, municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr.3, judetul Cluj.

Art. 2. — Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Atribuțiile Curții de Arbitraj

Art. 3. — Curtea de Arbitraj îndeplinește următoarele atribuții:

 1. organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;
 2. asigură părților, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenția arbitrală, au optat pentru această formă de arbitraj;
 3. asigură părților, la cerere, organizarea altor modalități alternative de soluționare a litigiilor precum mediere, conciliere, adjudecarea disputelor în contracte de antrepriză și altele asemenea;
 4. elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția mediului de afaceri;
 5. organizează dezbateri privind probleme de drept sau de jurisprudență;
 6. colaborează cu celelalte curți de arbitraj ale camerelor de comerț și industrie din țară, cu alte instituții similare de arbitraj, interne și internaționale și cu diverse personalități din domenii de interes;
 7. ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;
 8. face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;
 9. îndeplinește alte atribuții prevăzute în lege, în prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

CAPITOLUL III

Componenţa Curţii de Arbitraj. Dobândirea calităţii de arbitru

 Organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj

Art. 4. — (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

 1. În Lista de arbitri a Curții de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituții permanente de arbitraj din străinătate.
 2. În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane neînscrise pe Lista de arbitri, dacă părțile le-au desemnat în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj si sunt confirmate de Colegiul Curtii de Arbitraj.
 3. Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniile dreptului, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului intern și/sau internațional sau experienta in domeniu si functie de conducere de minim 15 ani, in domeniul constructiilor si instalatiilor, tehnice si hidraulice.
 4. Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție, nu pot dobândi calitatea de arbitru cu excepția situației în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.
 5.  Înscrierea pe Lista de arbitri a arbitrilor români și străini se face în următoarele condiții:
 1. cerere scrisă, care să cuprindă declarația persoanei că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj și nu se află în nicio situație de incompatibilitate;
 2. studii superioare juridice sau studii superioare in domeniul tehnic, constructii, instalatii sau hidraulice;
 3. vechime în specialitate juridică de cel puțin 8 ani;
 4. vechime in specialitate tehnica de minim 15 ani si minim 15 ani functie de conducere ;
 5. aprobarea Colegiului Curții de Arbitraj;
 6. confirmarea Colegiului de conducere a Camerei de Comerț și Industrie Cluj.
 1.  Colegiul Curții de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.
 2. Alcătuirea Listei de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelui arbitrilor, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îl definește, vechimea în specialitate, cetățenia și localitatea de domiciliu ori de reședință.

Art. 5. — (1) Radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, prin decizie motivată a Colegiului Curții de Arbitraj, de către conducerea Camerei de Comerț și Industrie Cluj, în cazul încălcării deosebit de grave a obligațiilor ce decurg din calitatea de arbitru.

(2) Radierea se poate dispune și pentru inactivitatea arbitrului pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

(3) Rezoluția conducerii Camerei de Comerț și Industrie Cluj poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului. Până la rămânerea definitivă a deciziei de revocare pronunțate de Colegiul Curții de Arbitraj, arbitrul revocat este suspendat.

(4) Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, sau în cazul condamnării penale definitive, se dispune la cerere sau din oficiu suspendarea acestuia de către Colegiul Curții de Arbitraj.

Art. 6. — (1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din președinte, 1 vicepreședinte, 1 secretar si 1 membru. Președintele Curții de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, la propunerea Președintelui Camerei de Comerț și Industrie Cluj, dintre arbitrii înscriși pe listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Vicepreședintele și secretarul Colegiului sunt propuși de Președintele Curții de Arbitraj și aprobați de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj.

(3) Președintele, Vicepreședintele și membrul Colegiului Curții de Arbitraj pot fi desemnați ca arbitri și supraarbitri.

(4) Președintele, Vicepreședintele și membrul Colegiului Curții de Arbitraj pot fi revocați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj. În cazul Vicepreședintilelui și al membrilor, revocarea se face la propunerea Președintelui Curții de Arbitraj.

Art. 7. — Președintele Curții de Arbitraj

(1) Președintele Curții de Arbitraj exercită conducerea curentă a Curții de Arbitraj și o reprezintă în relațiile interne și Internaționale. De asemenea, Președintele exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este Vicepreședintele. De asemenea, Vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de președinte.

(3) În situația în care Președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și Vicepreședintele, din orice motive, nu îl pot înlocui, atribuțiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curții de Arbitraj.

Art. 8. — (1) Colegiul Curții de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor care pot participa la dezbateri.

(2) Colegiul Curții de Arbitraj are următoarele atribuții principale:

 1. asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;
 2. adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
 3. exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;
 4. confirmă arbitrii desemnați de părți în ipoteza prevăzută de art. 4 alin 3 din prezentul Regulament;
 5. adoptă proiectul Regulamentului Colegiului Curții de Arbitraj și îl supune spre aprobare Colegiului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj;
 6. propune, dacă este cazul, modificarea prezentului Regulament, precum și a Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale;
 7. aprobă Lista de arbitri;
 8. convoacă Plenul Curții de Arbitraj;
 9. adoptă Regulamentul Secretariatului Curții de Arbitraj;
 10. poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate precum și durata acestora;
 11. poate alege membrii Consiliului Științific al Curții de Arbitraj;
 12. poate decide amânarea plății onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalei constituiri a tribunalului arbitral;
 13. poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situația întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de 2 luni;
 14. organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;
 15. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege, în prezentul Regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(3) Colegiul Curții de Arbitraj își exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curții de Arbitraj.

(4) Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna un președinte de onoare al Curții de Arbitraj, din rândul personalităților cu o înaltă reputație academică, cu largă recunoaștere în domeniul dreptului și cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Curții de Arbitraj.

(5) De asemenea, Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curții de Arbitraj – in honorem sau in memoriam, din rândul foștilor arbitri sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau internaționale.

Art. 9. — (1) Consiliul Științific al Curții de Arbitraj, denumit în continuare Consiliul Științific, poate fi un organ consultativ pe lângă Colegiul Curții de Arbitraj. Membrii Consiliului Științific sunt propuși de Președintele Curții de Arbitraj și aleși de Colegiul Curții de Arbitraj, dintre specialiștii cu înaltă reputație academică și/sau cu largă experiență profesională și recunoaștere în domeniile dreptului, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului intern și/sau internațional.

(2) Membrii Consiliului Științific pot avea și calitatea de arbitru sau supraarbitru.

(3) Consiliul Științific va fi condus de un președinte, desemnat de Președintele Curții de Arbitraj la propunerea membrilor Consiliului Științific; acesta va putea participa, la invitația Colegiului Curții de Arbitraj, la orice ședință a Colegiului, având vot consultativ.

(4) Colegiul Curții de Arbitraj va putea solicita Consiliului Științific puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curții de Arbitraj; acestea au valoare consultativă.

Art. 10. — (1) Totalitatea arbitrilor înscriși în Lista de arbitri constituie Plenul Curții de Arbitraj.

(2) Plenul Curții de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curții de Arbitraj cu privire la activitatea desfășurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curții de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudențe unitare și examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul intern și internațional și alte modalități de soluționare alternativă a disputelor.

(3) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt convocate în baza deciziei Colegiului Curții de Arbitraj și sunt conduse de Președintele Curții de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj vor fi cel putin o data pe an.

 

Art. 11. — În ipoteza în care Colegiul Curții de Arbitraj constituie comisii de specialitate, acestea vor fi compuse dintr-un număr impar de membri (3 sau 5), coordonate de un membru al Colegiului Curții de Arbitraj și vor funcționa pe baza programului și tematicilor aprobate de Colegiul Curții de Arbitraj.

 

Art. 12. — (1) Curtea de Arbitraj are o structură funcțională compusă din Secretariat, alcătuit dintr-un personal de specialitate și un personal auxiliar coordonat de asistentul arbitral șef.

(2) Personalul de specialitate se compune din asistentul arbitral șef și asistenți arbitrali, iar personalul auxiliar din referenți, tehnoredactori, registratori - arhivari, traducători și alți salariați.

(3) Asistenții arbitrali sunt încadrați în funcția de consilier juridic, conform organigramei Camerei de Comerț și Industrie Cluj.

(4) Statul de funcții, numărul de personal, încadrarea și salarizarea personalului de specialitate și auxiliar se aprobă de conducerea Camerei de Comerț și Industrie Cluj, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

(5) Secretariatul funcționează în baza unui regulament aprobat de Colegiul Curții de Arbitraj.

Art. 13. — (1) Soluționarea litigiilor arbitrale se face de către un tribunal arbitral.

(2) În înțelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un număr impar de arbitri; desemnarea arbitrilor se face de părțile în litigiu, în conformitate cu convenția părților și Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(3) Camera de Comerț și Industrie Cluj și Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea și administrarea arbitrajului, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel tribunalul arbitral.

Art. 14. — (1) Arbitrii și supraarbitrul își exercită activitatea cu titlu individual, independent și imparțial, fiind supuși numai legii; aprecierea probelor și luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a fiecăruia dintre membrii tribunalului arbitral.

(2) Arbitrii și supraarbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul competențelor sale arbitrale, în termen util, după agenda Curții de Arbitraj, cu bună-credință și profesionalism.

(3) Arbitrii și supraarbitrul își exercită prerogativele și își îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (1)—(3) din Constituția României, republicată, și cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil și într-un timp rezonabil, precum și dreptul la un tribunal independent și imparțial.

Resurse

Art. 15. — (1) Resursele Curții de Arbitraj se constituie din taxele de înregistrare și taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate.

(2) Taxele de înregistrare și taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj.

(3) Taxele de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral; taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Curții de Arbitraj.

(4) Membrii Colegiului Curții de Arbitraj si asistentii arbitrali pot avea dreptul la o indemnizație care se acoperă din taxele administrative, în condițiile prevăzute în Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj.

(5) La nivelul Curtii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cota de de 8% calculata din onorariile arbitrilor si retinuta in taxa administrativa, care este destinat premierii/indemnizarii personalului Curtii de Arbitraj pe baza performantelor acestuia, respectiv a Presedintelui Curtii de Arbitraj, secretarului, asistentilor arbitrali si a persoanei responsabile din cadrul departamentul de contabilitate a Camerei de Comert si Industrie Cluj.

 

Art. 16. — Camera de Comerț și Industrie Cluj asigură spațiul și condițiile materiale necesare desfășurării activității Curții de Arbitraj.

Dispozitii comune finale si tranzitorii

Art. 17. — Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum și personalul Camerei de Comerț și Industrie Cluj au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului, potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

Art. 18. — (1) Prezentul Regulament a fost aprobat astazi 06.09.2023 de către Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Secretariatul Curții va asigura, la cerere, prin orice mijloace, accesul celor interesați la Regulile de procedură arbitrală și la Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale.

(3) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptarii sale.

Art. 19. — Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă vechiul Regulament privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj aprobat prin Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie Cluj nr.4 din 24.11.2020, precum și orice altă dispoziție contrară.