Biroul Juridic-Arbitraj

Adresa: str. Horea nr.3, et.II, cam.209

Tel direct : 0364 730 988

Centrala : 0364 780 980 int. 302 / 303

Fax : 0364 730 991

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ARBITRAJULUI DE

CĂTRE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE  A JUDEŢULUI CLUJ

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art.1.- (1)  În temeiul  Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din România (art.28 lit.e) şi al Codului de procedura civilă (art.533-612) Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Cluj denumită în continuare CAMERĂ, organizează, la cerere, arbitrajul comercial pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, în condiţiile prezentului Regulament şi ale Regulilor sale de procedura arbitrală.

 

Art.2.-(1) Arbitrajul se poate organiza de către CAMERĂ numai dacă între părţi există o convenţie arbitrală scrisă.

(2) În cazul în care convenţia arbitrală nu cuprinde o prevedere referitoare la organizarea arbitrajului de către CAMERĂ, aceasta îl poate organiza la cererea comună a părţilor sau a uneia dintre ele, urmată de acceptarea celeilalte părţi, formulată în scris, cel mai târziu odată cu constituirea tribunalului arbitral..

 

 • CAPITOLUL II

                  Curtea de arbitraj

Art.3.-(1) Organizarea de către CAMERĂ a arbitrajului şi a concilierii facultative se realizează prin Curtea de arbitraj de pe lângă această CAMERĂ, denumită, în continuare, CURTEA DE ARBITRAJ sau CURTEA.

(2) CURTEA DE ARBITRAJ este constituită în cadrul CAMEREI, ca structură permanentă fără personalitate juridică, independentă în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

(3) Baza materială a CURŢII DE ARBITRAJ se asigură de către CAMERĂ,.

 

Art.4.- CURTEA DE ARBITRAJ se compune dintr-un număr de cel puţin 20 de arbitri, numiţi de Colegiul de conducere al CAMEREI, pe termen de 3 ani. La expirarea acestui termen, arbitrii pot fi numiţi pe noi perioade de 3 ani.

Art.5.(1) Poate fi numit arbitru orice persoană  fizică dacă are capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor sale, se bucură de o reputaţie neştirbită şi are o înaltă calificare şi experienţă profesională.

(2) Îndepărtarea arbitrilor din Lista de arbitrii se poate face în cazul încălcării obligaţiilor ce incumbă misiunii de arbitru de către Biroul de Conducere al Camerei în urma unui raport al Colegiului Curţii de Arbitraj.

Fapte grave în înţelesul alin(2) sunt considerate:

 1. a) incorectitudinea în misiunea de arbitru prin încălcarea principiilor imparţialităţii şi a confidialităţ
 2. b) atingerea adusă onoarei şi reputaţiei unui arbitru din Lista de arbitrii a Curţii de Arbitraj
 3. c) condamnarea penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

Art.6.(1) Dintre arbitrii numiţi potrivit art.4, Adunarea Generală a Reprezentanţilor CAMEREI propune alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui CURŢII DE ARBITRAJ şi al secretarului. În baza aceloraşi criterii Colegiul Camerei, la propunerea preşedintelui CURŢII, numeşte arbitri.

(2) Preşedintele CURŢII are conducerea ei şi o reprezintă în relaţiile interne şi internaţionale.

(3) În organizarea arbitrajului, preşedintele CURŢII îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Regulile de procedura arbitrală.

(4) Vicepreşedintele ajută preşedintele în îndeplinirea atribuţiilor sale şi este înlocuitorul de drept al acestuia

(5) Preşedintele sau vicepreşedintele poate fi numit supraarbitru ori arbitru într-un litigiu.

 

Art.7.- Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor. Ei nu sunt reprezentanţii părţilor.

 

Art.8.(1) CURTEA DE ARBITRAJ are un secretariat compus dintr-un număr de asistenţi arbitrali şi alt personal cu funcţii de execuţie numiţi sau delegaţi de CAMERĂ, cu acordul preşedintelui CURŢII, în cadrul schemei de personal şi al fondului de salarii al CAMEREI.

(2) Atribuţiile Secretariatului sunt stabilite prin Regulile de procedura arbitrală şi se detaliază prin decizie interioară a CAMEREI, cu acordul preşedintelui CURŢII DE ARBITRAJ.

 

Art.9.- Organizarea arbitrajului comercial de către CURTEA DE ARBITRAJ cuprinde următoarele activităţi, ori numai unele dintre ele, potrivit înţelegerii cu părţile:

 1. a) numirea, în conformitate cu convenţia arbitrală şi cu Regulile de procedură arbitrală, a arbitrilor şi a supraarbitrului şi, în general, îndeplinirea sau, după caz, verificarea îndeplinirii formalităţilor de constituire a tribunalului arbitral;
 2. b) stabilirea şi punerea la dispoziţia părţilor a Regulilor de procedură arbitrală, precum şi a unei liste de arbitri, ambele având caracter facultativ pentru părţi;
 3. c) acordarea asistenţei de specialitate cerută de arbitri, constând în date, informaţii sau documentaţie referitoare la soluţiile doctrinare şi jurisprudenţiale într-o anumită problemă de drept material sau procedural, ori la problematica generală a arbitrajului comercial;
 4. d) asigurarea legăturii cu instanţa judecătorească competentă care potrivit legii, poate interveni în procedura de arbitraj;
 5. e) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care să efectueze operaţiunile privind primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor înştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de şedinţă, îndosarierea actelor, întocmirea şi păstrarea registrelor, precum şi orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfăşurări a arbitrajului;
 6. f) asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea arbitrajului;
 7. g) organizarea, la cerere, a concilierii, în condiţiile prevăzute de Regulile de conciliere facultativă;
 8. h) urmărirea şi facilitarea arbitrajului, astfel încât acesta să se desfăşoare în bune condiţii şi să se finalizeze în termenul stabilit.

 

Art.10. CURTEA DE ARBITRAJ mai îndeplineşte  următoarele atribuţii referitoare la arbitrajul comercial;

 1. a) redactează, la cererea părţilor şi împreună cu ele, compromisul; elaborează modele de clauze compromisorii şi le asigura difuzarea în cercurile economice; prezintă, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial;
 2. b) colaborează cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, în special prin schimbul de liste de arbitri şi de experienţă, precum şi pentru desfăşurarea unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;
 3. c) dezbate, în cadrul CURŢII sau în colaborare cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comerţ şi industrie din ţară, problemele de drept mai deosebite ivite în practică arbitrala, precum şi problematică generală a arbitrajului comercial;
 4. d) ţine evidenţa practicii arbitrale; întocmeşte culegeri de practică arbitrala;
 5. e) face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului comercial;
 6. f) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedura arbitrală sau prin Regulile de conciliere facultativă.

 

Art.11.-(1) CURTEA DE ARBITRAJ poate refuza prin rezoluţia preşedintelui organizarea unui arbitraj dacă exista îndoieli sau contestaţii cu privire la existenţa convenţiei arbitrale sau dacă aceasta este caduca, inoperanta sau nesusceptibila de aplicare.

            (2) În cazul în care, totuşi, părţile sau una dintre ele stăruie în promovarea arbitrajului, CURTEA DE ARBITRAJ îl va organiza, urmând că tribunalul arbitral, prevăzut de art.14 din prezentul Regulament, să se pronunţe asupra existenţei sau validităţii convenţiei arbitrale.

 

Art.12.- CURTEA DE ARBITRAJ nu poate organiza arbitrajul obligatoriu adică arbitrajul care se impune părţilor în virtutea legii sau a unei convenţii internaţionale.

CAPITOLUL III

        Tribunalul arbitral

Art.13.-(1)Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral.

(2) În înţelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor investiţi de părţi prin convenţia arbitrală ori în conformitate cu aceasta, să soluţioneze un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru ele.

(3) Numirea arbitrilor şi constituirea tribunalului arbitral se efectuează în conformitate cu prevederile Regulilor de procedura arbitrală.

 

Art.15.-CAMERA ŞI CURTEA DE ARBITRAJ se vor  abţine că, prin organizarea arbitrajului comercial, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel tribunalul arbitral.

 

CAPITOLUL IV

 Taxe şi cheltuieli arbitrale

Art.16.-(1)Pentru prestarea serviciilor legate de organizarea arbitrajului, CAMERA percepe, în fiecare caz, o taxă arbitrala în cuantumul şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedura arbitrală.

(2) Taxa arbitrala remunerează serviciile prevăzute la art.9 lit.a-f din prezentul Regulament. Remunerarea altor servicii prestate de CAMERĂ se stabileşte de la caz la caz.

(3) Regimul taxelor şi cheltuelilor de arbitrare este stabilit de Regulile de procedura arbitrală.

 

 CAPITOLUL  V

Răspunderea Camerei

 

 

Art.17.-CAMERA răspunde, în condiţiile legii, faţă de partea prejudiciată prin încălcarea, din culpă prepuşilor ei, a obligaţiilor ce îi revin în organizarea arbitrajului comercial.

 

CAPITOLUL VI

 

 Dispoziţii comune şi finale

Art.18.-CURTEA DE ARBITRAJ, tribunalul arbitral, precum şi personalul CAMEREI au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, potrivit prevederilor Regulilor de procedura arbitrală.

 Art.19.-Partile nu pot deroga de la prevederile prezentului Regulament decât în  limitele prevăzute de acesta sau cu acceptarea prealabilă a CAMEREI,data de la caz la caz.

Art.20.-Regulile de procedura arbitrală aplicabile în arbitrajul comercial şi Regulile de conciliere facultativă se aprobă de către Colegiul CAMEREI. În acelaşi mod se aprobă şi modificarea lor. 

Art.21.-Prezentul Regulament a fost aprobat de Colegiul CAMEREI în şedinţă din 28.12.2011 şi a intrat în vigoare cu începere de la data de 28.12.2011, urmând a fi supus ratificării adunării generale a membrilor CAMEREI la prima sa şedinţa.

Art.22.-Secretariatul CURŢII DE ARBITRAJ va asigura publicarea şi comunicarea către cei interesaţi a prezentului Regulament ca şi a Regulilor de procedura.

 

     REGULI DE PROCEDURA ARBITRALĂ

 

CAPITOLUL I

 

              Dispoziţii generale

 

 

Art.1. (1)Prezentele Reguli de procedura arbitrală se aplică, în condiţiile ce urmează, în arbitrajul comercial organizat de Cameră de Comerţ şi Industrie Cluj denumită în continuare CAMERA în temeiul art.28 lit.e din Legea nr.335/2007 privind camerele de comerţ şi industrie din România.

           (2) Regulile de faţă se completează cu Regulamentul acestei CAMERE privind organizarea arbitrajului comercial.

 

Art.2. (1)Arbitrajul comercial, organizat de CAMERĂ, este supus prevederilor Codului de procedura civila-Cartea a IV-a Despre arbitraj (art.533-612), astfel cum au fost modificate prin Legea nr.134/2010, precum şi celorlalte prevederi legale aplicate.

(2) În litigiile comerciale internaţionale se aplică, în completare, prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(3) Se recomandă părţilor că, în litigiile comerciale internaţionale, să opteze fie pentru prezentele Reguli, fie pentru Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional – UNCITRAL. În acest din urmă caz, autoritatea de nominare a arbitrilor este preşedintele CAMEREI.

 

Art.3.-(1) În înţelesul Regulilor de faţă, litigiu este orice diferend derivând dintr-un contract încheiat între părţi, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi  juridice comerciale.

(2) Litigiul comercial este intern când decurge dintr-un contract intern şi internaţional când decurge dintr-un contract de comerţ exterior. În mod corespunzător, aceeaşi distincţie se aplică şi în cazul raporturilor juridice extracontractuale.

 

Art.4.-Persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile comeciale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi  referitoare la starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturi asupra  cărora părţile nu pot să dispună.

Art.5.-Arbitrajul poate fi încredinţat, prin convenţia arbitrală, uneia sau mai multor persoane, investite de părţi sau în conformitate cu acea convenţie, să judece un litigiu determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru părţi. Arbitrul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor astfel investiţi constituie, în sensul prezentelor Reguli, tribunalul arbitral.

 

 Art.6.-(1)Arbitrajul se organizează şi se desfăşoară potrivit convenţiei arbitrale, încheiată în conformitate cu prevederile capitolului II. din Cartea a IV-a”Despre arbitraj” şi cel mai târziu odată cu constituirea Tribunalului arbitral.

            (2) Sub rezerva respectării ordinii publice sau a bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, părţile pot stabili prin convenţie arbitrală sau prin act scris încheiat ulterior, fie direct, fie prin referire la o anumită reglementare având ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedura pe care tribunalul arbitral trebuie să le urmeze în judecarea litigiului, inclusiv procedura unei eventuale concilieri prealabile, repartizarea între părţi a taxelor şi cheltuielilor arbitrale, conţinutul şi forma hotărârii arbitrale şi, în general, orice alte norme privind desfăşurarea arbitrajului.

 

Art.7.-In cazul în care s-a încredinţat CAMEREI organizarea unui arbitraj, prin însuşi acest fapt părţile au acceptat prezentele Reguli, afară numai dacă, odată cu încredinţarea organizării arbitrajului, se prezintă CURŢII DE ARBITRAJ normele prevăzute în alineatul 2 din art.6.

 

Art.8.(1)-In întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii.

(2) În litigiile arbitrale, părţile pot formula cereri şi îşi pot exercita drepturile procesuale personal sau prin reprezentant.Aceştia pot fi asistaţi de alţi specialişti.

(3) În procedura arbitrală, împuternicirea dată avocaţilor, potrivit legii, valorează alegerea doimiciliului sau, după caz, a sediului procesual la avocat, dacă în cuprinsul acesteia nu se prevede altfel şi cuprinde dreptul avocatului de a exercita opţiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit art.560 din Codul de proedura civilă, precum şi de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului, prevăzut la art.559 Cod procedura civilă.

 

Art.9.-Competenta ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu arbitrajul reglementat de Cartea  a IV-a din Codul de procedura civilă aparţine instanţei care ar fi fost competenţa să soluţioneze litigiul în fond, în lipsa unei convenţii arbitrale.

 

Art.10.-(1) CURTEA DE ARBITRAJ, tribunalul arbitral, cât şi personalul CAMEREI au obligaţia să  asigure confidenţialitatea arbitrajului, deci să nu publice şi nici să nu divulge datele de care iau  cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără a avea autorizarea părţilor.

(2) La şedinţele de dezbatere a litigiului pot participa numai părţile în litigiu sau reprezentanţii acestora, avocaţii şi consilierii părţilor, precum şi persoanele chemate.  Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea tribunalului arbitral pot asista şi alte persoane.

(3) Dosarul litigiului este confidenţial. Nici o persoană străină de litigiu nu are acces la dosar, fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea tribunalului arbitral.

(4) Hotărârile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul părţilor. Ele pot fi însă comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări sau culegeri de practică arbitrala, fără a se da numele său denumirea părţilor ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor. În aceste condiţii, CURTEA DE ARBITRAJ poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri ştiinţifice sau documentare, după terminarea litigiilor.

 

Art.11.-In orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluţionarea acestuia pe baza înţelegerii părţilor.

 

 

                                                     CAPITOLUL  II

                                                    Convenţia arbitrală

 

Art.12.-(1) Convenţia arbitrală se încheie, potrivit art.343 din Codul de procedura civilă, în scris, sub sancţiunea nulităţii.   

        (2) Ea se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii înscrisă în contractul principal, ori stabilită printr-o convenţie separată la care contractul principal face trimitere, fie sub forma unei înţelegeri de-sine-statatoare, denumită compromis.

(3)Condiţia formei scrise se considera îndeplinită atunci când recurgerea la arbitraj a fost convenita prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma acesteia, schimb de acte procedurale ori când existenţa ei a fost pretinsa în scris de una dintre părţi şi nu a fost contestată de cealaltă.

 (4)Existenţa convenţiei arbitrale se prezuma dacă reclamantul formulează cerere de arbitrare, iar paratul nu ridică, la primul termen la care a fost legal citat obiecţiune cu privire la această.

 Art.13.-(1) Prin clauza compromisorie părţile convin că litigiile ce se vor naşte din contractul în care ea este inserata sau în legătură cu acesta să fie soluţionate  pe  calea  arbitrajului, arătându-se  sub sancţiunea nulităţii, numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.

            (2)Validitatea clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care a fost înscrisă.

           (3) În caz de îndoială, clauza compromisorie se interpretează în sensul că se aplică tuturor neînţelegerilor care derivă din contractul său din raportul juridic la care se referă.

Art.14.-(1) Prin compromis, părţile convin ca un litigiu ivit între ele să fie soluţionat pe calea arbitrajului, arătându-se , sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului şi numele arbitrilor sau modalitatea de numire a lor.

            (2) Compromisul se poate încheia şi direct la CURTEA DE ARBITRAJ, sub  semnătură părţilor şi  cu certificarea preşedintelui acestei curţi sau a delegatului sau.

 

Art.15.-(1) Statul, judeţul, oraşul, comună şi alte persoane de drept public au facultatea de a încheia în mod valabil o convenţie arbitrală numai în arbitrajul comercial internaţional, în afară de cazul când legea dispune altfel.

 

 

Art.16.-(1) Încheierea convenţiei arbitrale exclude, pentru litigiul care face obiectul ei, competenta instanţelor judecătoreşti.

(2) Tribunalul arbitral îşi verifică propria sa competenta de a soluţiona un litigiu şi hotareste în această privinţă printr-o încheiere care se poate desfiinţa numai prin acţiunea în anulare introdusă împotriva hotărârii arbitrale, conf.art.66 din prezentele Reguli.

 

                                                      CAPITOLU  III

 

          Arbitrii.Constituirea tribunalului arbitral.Termenul şi locul arbitrajului.

 

Art.17.-(1) Poate fi numit arbitru orice persoană fizică, care are capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor, se bucura de o bună reputaţie, este specialist în domeniul juridic, economic ori tehnic sau are o recunoscută experienţa în activitatea comercială.

(2) Conform dispoziţiilor din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, magistraţii nu pot fi  desemnaţi  de părţi că arbitri sau supraarbitri

(3) Arbitrii sunt înscrişi cu acordul lor scris, într-o listă , întocmită de CAMERĂ, care va cuprinde: numele, ocupaţia, adresa şi, după caz, specialitatea, titlurile sau prezentarea  succintă a activităţii profesionale a fiecărui arbitru.

(4) Părţile sunt libere să aleagă ca arbitri şi persoane înscrise pe listele de arbitri ale altor camere de comerţ şi industrie din ţara sau chiar persoane neînscrise pe nici una din asemenea liste, în acest din urmă caz, sub condiţia ca aceştia să aibă capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor.

(5) Arbitrii vor continua să soluţioneze litigiile în curs la data expirării perioadei pentru care au fost numiţi, în afară de cazul în care ar fi împiedicaţi, din alte motive, să-şi exercite atribuţiile.

(6) Lista arbitrilor va fi adusă la cunoştinţă publică şi va fi pusă la dispoziţia părţilor, la cererea lor.

 

Art.18.- Este nulă clauza din convenţia arbitrală care prevede dreptul uneia dintre părţi de a numi arbitru în locul celeilalte părţi sau de a avea  mai mulţi arbitri decât cealaltă parte.

 

Art.19.-(1) Părţile stabilesc dacă litigiul se judecă de un arbitru unic sau de doi ori de mai mulţi  arbitri.

            (2) Dacă părţile n-au stabilit numărul arbitrilor, litigiul se judecă de trei arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părţi, iar al treilea-supraarbitrul-ales de cei  doi arbitri.

(3) Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi paraţi, părţile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

 

Art.20.-Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor. Ei nu sunt reprezentanţii  părţilor.

 

Art.21.-Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei arbitrale.

 

Art.22.-(1) Când arbitrul unic sau, după caz, arbitrii nu au  fost numiţi prin convenţia arbitrală, nici nu s-a prevăzut modalitatea de numire a lor şi nici nu s-a recurs la procedura prevăzută de art.347 şi 348 din Codul de procedura civilă, constituirea tribunalului arbitral se face după cum urmează:

 1. a) prin cererea de arbitrare reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul să fie soluţionat de un arbitru unic, arătând numele şi domiciliul acestuia;
 2. b) prin întâmpinare sau prin înştiinţare separată adresată CURŢII DE ARBITRAJ, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de arbitrare, paratul va numi un arbitru sau, după caz, va răspunde la propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului de un arbitru unic şi la persoana acestuia;

(2) Se recomandă părţilor că, odată cu numirea unui arbitru să numească şi un arbitru supleant;

(3) Înafară de nume şi domiciliu, partea va indica, pe cât posibil şi datele prevăzute de art.17(3) ale arbitrului numit de ea ca şi ale supleantului, dacă acesta a fost numit;

(4) La cererea părţii, arbitrul şi supleantul se desemnează de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ.

 

Art.23.-In cazul tribunalului arbitral compus din trei arbitri, cei doi arbitri numiţi potrivit art.22 vor proceda la alegerea supraarbitrului în termen de 10 zile de la data primirii înştiinţării pe care CURTEA DE ARBITRAJ le-a făcut-o în acest sens.

 

Art.24.-(1) Numirea unui arbitru sau a supraarbitrului se face cu acordul său prealabil, obţinut de partea care îl propune ori, după caz, de cei doi arbitri.

(2) Dacă s-a numit un arbitru sau supraarbitru înscris pe lista arbitrilor CURŢII DE ARBITRJ, sau dacă arbitrul sau supraarbitrul ales dar neînscris pe această listă se prezintă pentru a-şi îndeplini însărcinarea, numirea se considera acceptată.

 

Art.25.-(1) Dacă paratul nu răspunde în termen sau nu da curs invitaţiei de numire a arbitrului, ori există neînţelegere între părţi cu privire la numirea arbitrului unic, sau dacă cei doi arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ, după expirarea termenelor prevăzute de art.22 şi 23, va desemna arbitrul unic sau, după caz, arbitrul paratului ori supraarbitrul.

(2) Desemnarea se face în 5 zile de la expirarea acelor termene.

(3) Dacă, totuşi, paratul îşi va numi arbitrul după expirarea termenului însă cel mai târziu până la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea făcută de către preşedintele CURŢII devine caduca.

Art.26.-(1) Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independenta şi

imparţialitatea să. Cauzele de recuzare sunt cele prevăzute de lege pentru recuzarea judecătorilor. Poate constitui o cauză de recuzare şi neîndeplinirea condiţiilor de calificare sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în convenţia arbitrală.

(2) O parte nu poate recuza arbitrul numit de ea decât pentru cauze survenite după numire.

 

Art.27.-(1) Persoana care ştie că în privinţa să există o cauză de recuzare este obligată să înştiinţeze părţile şi pe ceilalţi arbitri mai înainte de a fi acceptat însărcinarea de arbitru, iar dacă asemenea cauze survin după acceptare, de îndată ce le-a cunoscut.

(2) Această persoană nu poate participa la soluţionarea litigiului decât dacă părţile, înştiinţate potrivit alineatului precedent, comunica în scris că înţeleg să nu ceară recuzarea. Chiar în acest caz, ea are dreptul să se abţină de la soluţionarea litigiului, fără ca abţinerea să însemne recunoaşterea cauzei de recuzare.

 

Art.28.-(1) Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la dată când partea a luat cunoştinţă de numirea arbitrului sau, după caz, de la survenirea cauzei de recuzare.

(2) Cererea de recuzare se soluţionează de tribunalul arbitral, fără participarea arbitrului recuzat, acesta fiind înlocuit prin preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ sau de un arbitru desemnat de el.

(3) Dacă cererea de recuzare priveşte pe arbitrul unic, ea se soluţionează de  preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ sau de un arbitru desemnat de el.

            (4) Dacă cererea de recuzare este admisă, arbitrul, supraarbitrul sau arbitrul unic va fi desemnat în conformitate cu prezentele Reguli.

 

Art.29.-Arbitrii pot fi revocaţi prin acordul părţilor sau, cu consultarea preşedintelui CURŢII DE ARBITRAJ, în cazurile prevăzute de art.31.

 

Art.30.- În caz de vacantare pentru orice cauza–recuzare, revocare, abţinere, renunţare, împiedicare, deces – şi dacă nu s-a numit un supleant sau dacă acesta este împiedicat să-şi exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea arbitrului de către partea care l-a numit, în termen de 10 zile de când ea a luat cunoştinţă de survenirea unei asemenea împrejurări. Dacă partea nu numeşte un alt arbitru în acest termen sau dacă numirea iniţială s-a făcut de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ, acesta desemnează noul arbitru. Dispoziţia de faţă se aplică, în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte supraarbitrul.

 

Art.31.-Arbitrii sunt răspunzători de daune în condiţiile legii :

 1. a) dacă, după acceptare, renunţa în mod nejustificat la însărcinarea lor;
 2. b) dacă, fără motiv justificat, nu participa la judecarea litigiului sau nu pronunţa hotărârea în termenul stabilit de convenţia arbitrală ori de lege;
 3. c) dacă nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicând sau divulgând date de care iau cunoştinţă în calitate de arbitri, fără a avea autorizarea părţilor;
 4. d) dacă încalca în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit prezentelor Reguli.

 

Art.32.-(1) Tribunalul arbitral se considera constituit pe dată acceptării însărcinării de supraarbitru, ori, după caz, a acceptării de către arbitrul unic sau când tribunalul arbitral este compus din doi arbitri, pe data ultimei acceptări.

(2) Membrii tribunalului arbitral vor semna un angajament prin care, confirmând că au acceptat numirea, se obliga să îndeplinească misiunea de arbitru cu nepărtinire şi cu respectarea strictă a Regulilor de faţă.

            (3) Din momentul constituirii tribunalului arbitral, toate cererile privind procedura arbitrală se adresează acestui tribunal arbitral, cu excepţia acelora care, prin dispoziţii imperative ale legii, sunt de competenta instanţelor judecătoreşti.

(4) Comunicarea de cereri, acte, informaţii în legătură cu litigiul se face prin Secretariatul CURŢII DE ARBITRAJ, arbitrii neavând legătură directă cu părţile.

 

Art.33.-(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult cinci luni de la data constituirii sale.

(2) Termenul se suspendă pe timpul judecării unei cereri de recuzare sau a oricărei alte cereri incidente adresate instanţei judecătoreşti competente.

(3) Părţile pot consimţi, în scris, la prelungirea termenului arbitrajului.

(4) De asemenea, tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere, pentru motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului cu cel mult două luni.

(5) Termenul se prelungeşte de drept cu două luni în cazul prevăzut de art.60, precum şi în cazul decesului uneia dintre părţi.

 

Art.34.-Trecerea termenelor prevăzute în art.33 nu poate să constituie un motiv de caducitate a arbitrajului, în afară de cazul când una dintre `parti  a notificat celeilalte părţi şi tribunalului arbitral, până la primul termen de înfăţişare, că înţelege să invoce caducitatea.

 

Art.35.-Locul arbitrajului este la sediul CURŢII DE ARBITRAJ. Părţile, de acord cu această CURTE, pot conveni însă un alt loc.

CAPITOLUL IV

 

 

 • Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare. Întâmpinarea
 • Cererea reconvenţională. Comunicarea actelor.Măsuri asiguratoare şi măsuri

                                                      vremelnice.

 

 Art.36.-(1)Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, care va cuprinde :

 1. a) numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. Se vor mai menţiona, după caz: numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, numărul de telefon, telex, fax, denumirea băncii care le deservesc şi contul bancar;
 2. b) numele şi calitatea celui care angajează sau reprezintă partea în litigiu, anexandu-se dovada calităţii;
 3. c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexandu-se copie de pe contractul în care este inserata, iar dacă s-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;
 4. d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;
 5. e) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Când se solicita proba cu martori, se vor arăta numele şi domiciliul acestora;
 6. f) numele şi domiciliul arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;
 7. g) semnătura părţii.

(2) Înscrisurile se depun în original sau în copie, certificata de parte.

(3) Dacă cererea sau înscrisurile sunt formulate într-o limbă străină, tribunalul arbitral, din oficiu sau la cerere, poate obliga partea să prezinte o traducere a lor în limba romana sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

(4) La cerere se anexează şi dovada platii  taxelor arbitrale.

(5) Taxele arbitrale, inclusiv tariful acestora şi cazurile în care taxele arbitrale se reduc sau se restituie, precum şi dispoziţiile privind cheltuielile arbitrale sunt prevăzute în Norme aprobate de organul statuar al CAMEREI.

 

    Art.37.-Cererea se adresează tribunalului arbitral şi se depune împreună cu actele însoţitoare la CURTEA DE ARBITRAJ în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus două exemplare pentru tribunalul arbitral.

 

Art.38.-(1) În cazul în care cererea  nu cuprinde toate menţiunile şi cerinţele prevăzute la art.36, Secretariatul CURŢII poate invita pe reclamant să le completeze în mod corespunzător, într-un anumit termen, care nu poate depăşi 30 de zile.

             (2) Dacă din cerere lipsesc menţiunile prevăzute de art.36(1)literele a,d şi g, procedura arbitrală se suspendă până la completarea acestor menţiuni.

(3) Dacă dovada platii taxelor arbitrale nu se face în condiţiile comunicate de Secretariatul CURŢII, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

 

Art.39.-In termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare sau, după caz, de la completarea ei ori de la expirarea termenului prevăzut în art.38(1), Secretariatul CURŢII comunica paratului un exemplar al cererii şi al inscrisurilor însoţitoare.

 

Art.40.-(1) Primind cererea de arbitrare, paratul va face întâmpinare cuprinzând pe de o parte, numele arbitrului numit de el sau răspunsul la propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului de un arbitru unic precum şi la persoana acestuia, iar, pe de altă parte, excepţiile referitoare la cererea reclamantului, răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în mod corespunzător, celelalte menţiuni şi cerinţe prevăzute de art.36 pentru cererea de arbitrare.

 

(2) În termen de 15 zile de la primirea cererii de arbitrare paratul va comunica reclamantului întâmpinarea împreună cu actele însoţitoare şi, de asemenea, o va depune la CURTEA DE ARBITRAJ  în două exemplare ataşând dovadă de comunicare.

(3) Nedepunerea întâmpinării nu înseamnă recunoaşterea pretentilor reclamntului.

(4) Dacă prin nedepunerea sau necomunicarea întâmpinării litigiul se amână, paratul va fi obligat la plata cheltuielilor cauzate prin amânare.

 

Art.41.-Dupa constituirea tribunalului arbitral, Secretariatul CURŢII transmite deîndată tribunalului arbitral dosarul, făcând menţiune scrisă despre acest fapt, cu precizarea datei transmiterii.

 

Art.42.-Supraarbitrul fixează termen de dezbatere a litigiului pentru dată la care părţile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 15 zile de la data expedierii citaţiei.

 

Art.43.-(1) Dacă paratul are pretenţii împotriva reclamantului, derivând din acelaşi raport juridic, el poate face cerere reconvenţională.

(2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de înfăţişare şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală.

 

Art.44.-(1) Comunicarea cererii de arbitrare şi a întâmpinării, a citaţiilor, a hotărârilor arbitrale şi încheierilor de şedinţa se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Celelalte înscrisuri, precum şi informaţiile şi diversele înştiinţări pot fi făcute şi prin scrisoare recomandată cu recipisa poştală de predare, telegrama, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis .În cazul comunicărilor telefonice, asistentul arbitral va face menţiune în dosar, precizând dată şi ora convorbirii.

(3) Orice înscris poate fi înmânat şi personal părţii sau reprezentantului ei, sub semnătură certificată de asistentul arbitral, cu precizarea datei înmânării.

           (4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

 

Art.45.-Comunicarile se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitrare sau întâmpinare ori în contractul şi corespondenţa dintre părţi. Orice schimbare de adresa nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi şi CURŢII DE ARBITRAJ.

 

Art.46.-(1) Înainte sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere instanţei judecătoreşti competente să încuviinţeze măsuri asiguratoare şi măsuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt.

            (2) La această cerere se vor anexa, în copie, cererea de arbitrare şi convenţia arbitrală.

            (3) Încuviinţarea acestor măsuri va fi adusă la cunoştinţa tribunalului arbitral de către partea care le-a cerut.

 

Art.47.-In cursul arbitrajului, măsurile asiguratoare şi măsurile vremelnice, ca şi constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviinţate şi de tribunalul arbitral. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se solicita instanţei judecătoreşti competente.

 

           

                                         CAPITOLUL  V

Dezbaterea litigiului

 

 

 

Art.48.-Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate de avocaţi sau de alte persoane, în condiţiile art.10.

 

Art.49.-Neprezentarea părţii legal citate nu împiedica dezbaterea litigiului, afară numai dacă partea lipsa nu va solicita, prin cerere primită de tribunalul arbitral cel mai târziu în preziua dezbaterii, amânarea litigiului pentru motive temeinice, încunoştinţând în acelaşi timp şi cealaltă parte. Amânarea se poate acorda o singură dată.

 

Art.50.-Oricare dintre părţi poate cere, în scris, că soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar, art.44 rămânând însă aplicabil.

 

Art.51.-Daca ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, tribunalul arbitral va soluţiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Tribunalul arbitral poate, de asemenea, să amâne soluţionarea litigiului, citând părţile, dacă apreciază că prezenţa lor la dezbatere este necesară.

 

Art.52.-(1) Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu pretenţia sau apărarea.

(2) În vederea soluţionării litigiului, tribunalul arbitral poate cere părţilor explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi faptele litigiului şi poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectuează în şedinţa tribunalului arbitral.

(4) Ascultarea martorilor şi a experţilor se face fără prestare de jurământ.

(5) Tribunalul arbitral nu  poate să recurgă la mijloace de constrângere şi nici să aplice sancţiuni martorilor sau experţilor. Pentru luarea acestor măsuri părţile se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.

(6) Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri.

 

Art.53.-(1) Orice excepţie privind existenţa sau validitatea convenţiei arbitrale, constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinărilor arbitrilor şi desfăşurarea procedurii până la primul termen de înfăţişare, trebuie ridicată, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu la acest termen, dacă nu s-a stabilit un termen mai scurt.

(2) Orice cereri şi memorii ale părţilor şi orice înscrisuri vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de înfăţişare.

   (3) Tribunalul arbitral poate admite, în condiţiile legii, administrarea de probe la cererea unei părţi, numai dacă asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin întâmpinare ori prin memorii  depuse anterior primului termen de înfăţişare şi comunicate celeilalte părţi. Probele care nu au fost cerute în aceste condiţii nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului afară de cazurile în care:

 1. a) necesitatea probei ar reieşi din dezbateri;
 2. b) administrarea probei nu pricinuieşte amânarea soluţionării litigiului.

 

Art.54.-(1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate într-o încheiere de şedinţă.

            (2) Orice dispoziţie a tribunalului arbitral va fi consemnată în încheiere şi va fi motivată.

(3) Încheierea de şedinţa va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art.62(1) lit.a şi b, următoarele menţiuni :

 1. a) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei;
 2. b) cererile şi susţinerile părţilor;
 3. c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;
 4. d) dispozitivul;
 5. e) semnăturile arbitrilor cu observarea prevederilor art.58, precum şi a asistentului arbitral.

(4) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor, ca şi de actele dosarului.

(5) La cererea părţilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate îndrepta sau completă încheierea de şedinţa printr-o altă încheiere.

           (6) Părţilor li se comunica, la cerere, copie de pe încheierea de şedinţă.

CAPITOLUL VI

 

                                                     Hotărârea arbitrală

Art.55.-(1) Procedura arbitrală ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale. 

Art.56.-(1)Tribunalul arbitral soluţionează  litigiul în temeiul contractului principal şi al normelor de drept aplicabile, ţinând seama când este cazul şi de uzanţele comerciale.

(2) Pe baza acordului expres al părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul în echitate.

 

Art.57.-(1) După ce tribunalul arbitral va considera că toate împrejurările cauzei, sunt suficient lămurite, închide dezbaterile trecând la deliberare şi luarea hotărârii în şedinţă secretă, cu participarea tuturor arbitrilor în persoană, consemnându-se în hotărâre aceasta participare.

            (2) Pronunţarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, sub condiţia încadrării în termenul arbitrajului prevăzut de art.33.

 

Art.58.-Cand tribunalul arbitral este compus dintr-un număr fără soţ de arbitri, hotărârea se ia cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o altă părere îşi va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

 

Art.59.-Cand tribunalul arbitral este compus dintr-un număr par de arbitri şi aceştia nu se înţeleg asupra soluţiei, se va proceda la numirea unui supraarbitru, conform înţelegerii dintre părţi sau, în lipsa, de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ. Supraarbitrul numit se va uni cu una dintre soluţii, o va putea modifica sau va putea pronunţa o altă soluţie, dar numai după ascultarea părţilor şi a celorlalţi arbitri.

 

Art.60.-Daca, în cadrul deliberării şi mai înainte de pronunţarea hotărârii, tribunalul arbitral condidera că sunt necesare noi lămuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea părţilor, sub condiţia încadrării în termenul arbitrajului prevăzut de art.33.

 

Art.61.-(1) Îndată după deliberare şi stabilirea soluţiei se întocmeşte dispozitivul hotărârii, care se semnează de toţi membrii tribunalului arbitral, precum şi de asistentul arbitral.

(2) Dacă există opinie separată, ea se va menţiona în dispozitiv.

 

Art.62.-(1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă;

 1. a) componenta nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul şi data pronunţării hotărârii;
 2. b) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa lor ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;
 3. c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;
 4. d) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor;
 5. e) motivele de fapt şi de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază soluţia;
 6. f) dispozitivul;
 7. g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art.58, precum şi a asistentului arbitral;

            (2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face menţiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătura, a supraarbitrului.

(3) În cazul în care unul dintre arbitri a avut o altă părere, el îşi va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

 

Art.63.-(1)Dacă prin hotărârea pronunţată tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, oricare dintre părţi poate solicita, în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii, completarea ei. Hotărârea de completare se dă cu citarea părţilor.

(2) Greşelile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greşeli evidente care nu schimba fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în termenul prevăzut de alineatul precedent, sau din oficiu, printr-o încheiere de îndreptare.

            (3) Hotărârea de completare sau încheierea de îndreptare face parte integrantă din hotărârea arbitrală şi se pronunţă de acelaşi tribunal arbitral.

(4) Părţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completarea sau îndreptarea hotărârii.

 

Art.64.-(1) Hotărârea arbitrală va fi comunicată părţilor în termen de cel mult o lună de la data pronunţării ei.

(2) Hotărârea arbitrală comunicata părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Art.65.-(1) CURTEA DE ARBITRAJ, la cererea instanţei de drept comun, va depune un exemplar original al hotărârii, împreună cu convenţia arbitrală şi cu celelalte acte necesare, la instanţă judecătorească prevăzută la art.9, ataşând şi dovezile de comunicare a hotărârii arbitrale.

            (2) Al doilea exemplar original al hotărârii, împreună cu dosarul litigiului, se păstrează la CURTEA DE ARBITRAJ.

 

 

                                                    CAPITOLUL  VII

 

                                              Desfiinţarea hotărârii arbitrale

 

 

 Art.66.-Hotararea arbitrala poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare pentru

unul din următoarele motive:

 1. a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului ;
 2. b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fără să existe o convenţie arbitrală sau în temeiul unei convenţii nule sau inoperante;
 3. c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitrală;
 4. d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;
 5. e) hotărârea a fost pronunţată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut de art.33, cu excepţia prevăzută la art.34;
 6. f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;
 7. g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arata data şi locul pronunţării, nu este semnată de arbitri;
 8. h) dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire;
 9. i) hotărârea arbitrală încalca ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii.

 

Art.67.-Partile nu pot renunţa prin convenţia arbitrală la dreptul de a introduce acţiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale. Renunţarea la acest drept se poate face, însă, după pronunţarea hotărârii arbitrale.

 

Art.68.- (1) Competenţa de a soluţiona acţiunea în anulare revine instanţei

judecătoreşti imediat superioare instanţei judecătoreşti prevăzute de art.9, în circumscripţia căreia a avut loc arbitrajul.

            (2) Acţiunea în anulare poate fi introdusă în termen de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale.

 

 

 

                                                   CAPITOLUL  VIII

 

                                              Executarea hotărârii arbitrale

 

 

Art.69.-Hotararea arbitrala este obligatorie.

Ea se aduce la îndeplinire, de bună voie, de către partea împotriva căreia s-a pronunţat, deîndată sau în termenul arătat în hotărâre.

 

Art.70.-(1)La cererea părţii câştigătoare, hotărârea arbitrală se investeşte cu formula executorie.

            (2) Cererea de investire se introduce la instanţă judecătorească prevăzută de art.9.

 

Art.71.-Conform art.368 din Codul de procedura civilă, hotărârea arbitrală investită cu formula executorie are efectele unei hotărâri judecătoreşti şi se execută silit, întocmai ca şi o hotărâre judecătorească.

 

 

                                                    CAPITOLUL  IX

 

                      Unele dispoziţii privind arbitrajul comercial internaţional

 

 

Art.72.-Prin convenţia arbitrală referitoare la un arbitraj comercial internaţional, părţile pot stabili că acesta să aibă loc în România sau într-o altă ţară.

 

Art.73.(1) În arbitrajul comercial international care se judecă în România sau potrivit legii romane, tribunalul arbitral va fi compus dintr-un număr impar de arbitri, fiecare dintre părţi având dreptul să numească un număr egal de arbitri.

           (2) Partea străină poate numi arbitri de cetăţenie străină.

(3) Părţile pot conveni că arbitrul unic sau supraarbitrul să fie cetăţean al unui al treilea stat.

 

Art.74.-(1) În arbitrajul comercial internaţional, durata termenelor prevăzute de art.22 al.1 lit.b, art.23, 25 alin.2, art.28, 38 alin.1, art.42 şi 63 se dublează.

(2) Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral, de regulă, pronunţa hotărârea în termen de cel mult 9 luni de la data constituirii sale.

 

Art.75.-(1) Dezbaterea litigiului în faţa tribunalului arbitral se face în limba stabilită prin convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic în această privinţă ori nu a intervenit o înţelegere ulterioară, într-o limbă de circulaţie internaţională stabilită de tribunalul arbitral.

             (2) Dacă o parte nu cunoaşte limba în care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigura serviciile unui traducător.

(3) Părţile pot să participe la dezbateri cu traducătorul lor.

 

 

 

                                             CAPITOLUL  X

 

                                         Taxe şi cheltuieli arbitrale                                                                

 

 

Art.76.-(1) În temeiul art.3596 din Codul de procedura civilă, pentru remunerarea serviciilor prestate în organizarea arbitrajului, CAMERA percepe taxe arbitrale conform dispoziţiilor prezentului capitol.

(2) Taxa arbitrala remunerează serviciile prevăzute la art.9 lit.a-f din Regulamentul privind organizarea arbitrajului comercial. Remunerarea altor servicii se stabileşte de la caz la caz.

 

Art.77.-In afară de taxe arbitrale, părţile sunt obligate să suporte, în condiţiile ce urmează, cheltuielile arbitrale constând în onorariile arbitrilor străini, onorariile avocaţilor, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor sau a dezbaterilor, cheltuielile de deplasare a arbitrilor, experţilor, martorilor, părţilor şi alte cheltuieli necesitate de soluţionarea litigiului.

 

Art.78.-(1) Pentru organizarea unui arbitraj, CAMERA percepe o taxă de înregistrare a

dosarelor arbitrale în valoare fixă de 250 lei + TVA / dosar. Aceasta taxa nu se va restitui în nici o situaţie, fiind folosită pentru acoperirea cheltuielilor generate de pregătirea şi soluţionarea dosarului.

 

(2) Pentru organizarea unui arbitraj, CAMERĂ mai percepe o taxă arbitrala stabilită în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare,după cum urmează:

 1. În arbitrajul comercial intern
 • Valoarea obiectului cererii Taxa arbitrala

 

 

Până la 1000 lei

 

500 lei (taxa minimă)

 

Între 1001 şi 5000 lei

500 lei + 10 % pentru ceea ce depăşeşte 1000 lei
 

Între 5001 şi 10000 lei

900 lei + 8 % pentru ceea ce depăşeşte 5000 lei
 

Între 10.001 şi 50.000 lei

1300 lei + 6 % pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei
 

Între 50.001 şi 100.000 lei

3700 lei + 4 % pentru ceea ce depăşeşte 50.000 lei
 

Peste 100.000 lei

5700 lei + 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei

 

 

NOTA : taxele arbitrale sunt purtătoare de TVA, motiv pentru care se va calcula + TVA.

  

      B.În arbitrajul comercial internaţional

          Valoarea obiectului cererii                           Taxa arbitrala(în EURO)

         

           Până la 20.000 EURO                              700 E

           Între 20.001 E  şi 50.000 E                       700 E+ 3% pentru ceea ce depăşeşte                       

                                                                               20.000 E

           Între 50.001 E şi 100.000 E                      1.600 E+ 2.8% pentru ceea ce  

                                                                              depăşeşte 50.000 E

           Între 100.001 E şi 500.000E                     3.000 E+ 2,2% pentru ceea ce

                                                                              depăşeşte 100.000E

           Între 500.001 E şi 1.000.000 E                 11.800 E+ 2% pentru ceea ce

                                                                               depăşeşte 500.000 E

           Peste 1.000.000 E                                      21.800 E+ 1% pentru ceea ce

                                                                              depăşeşte 1.000.000 E

   

(3) Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în altă valută decât dolari SUA taxa arbitrala se calculează pe baza parităţii dintre această valută şi EURO la data introducerii cererii de arbitrare şi se plăteşte în EURO ori în altă valută liber convertibilă.

 (4) Cererile privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum şi a celor privind constatarea existenţei sau inexistentei unui drept patrimonial, se taxează cu taxa arbitrala prevăzută la art.78 alin.1 prima grilă sau după caz, a doua grilă.

Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxa arbitrala dacă este accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularii, rezoluţiunii sau rezilierii actului juridic patrimonial.

       (5) Perceperea unei taxe egală cu de 5 ori taxa arbitrala minimă a cererilor de competenta tribunalului arbitral care au ca obiect desfintarea actelor juridice emise de organizatorii unor proceduri de selecţie de oferte de bunuri sau servicii. În situaţia în care se solicita şi desfintarea contractului încheiat în urma procedurii de selecţie, taxa arbitrala pentru acest capăt de cerere se va calcula potrivit art.78 alin.1 prima grilă sau a doua, după caz.

(6) Eliberarea de certificate privind situaţia unor litigii arbitrale se taxează cu suma de 25 lei, respectiv 10% din taxa de înregistrare pentru acest capăt de cerere.

 

Art.79.-(1)Taxa arbitrala se reduce cu 25% în cazul în care litigiul este soluţionat de un arbitru unic.

(2) Dacă reclamantul şi-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citaţiilor pentru primul termen de înfăţişare, taxa arbitrala se reduce cu 75% din cuantumul ei.

(3) În cazul în care, ca urmare a împăcării părţilor sau a renunţării la arbitrare, litigiul încetează la primul termen de înfăţişare, taxa arbitrala se reduce cu 50% din cuantumul ei.

4) Atunci când tribunalul arbitral pronunţa o hotărâre prin care constată necompetenta arbitrajului, taxa arbitrala se reduce cu 75% din cuantumul ei.

            (5) Dacă reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte de primul termen de înfăţişare, taxa arbitrala se calculează la valoarea obiectului cererii astfel redus.

(6) Taxa arbitrala minimă este ireductibila.

 

Art.80.- Cererea reconvenţională, cererea de chemare în garanţie şi cererea de intervenţie se taxează întocmai ca şi cererea principală de arbitrare. Cererile incidente vor fi soluţionate de către Tribunalul arbitral sub condiţia acceptării judecării în arbitraj de către cei care au formulat aceste cereri. Prevederile art.79 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte cererea reconvenţională.

 

 Art.81.-(1)Taxa arbitrala se plăteşte integral odată cu cererea adresată CURŢII DE ARBITRAJ, anexandu-se la cerere şi dovada plăţii. Această dovadă se poate prezenta şi în cadrul unui termen stabilit de Secretariatul CURŢII, dar nu mai târziu de 15 zile de la data introducerii cererii.

(2) Preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ poate aprobă că taxa arbitrala să fie plătită în două transe egale, prima la introducerea cererii, iar a două cel mai târziu până la primul termen de înfăţişare.

(3) În cazuri excepţionale, Tribunalul Arbitral, pentru motive bine întemeiate şi dovedite, poate dispune plata taxei arbitrale în tranşe, cu condiţia ca ultima transa să fie achitata cel mai târziu până la data pronunţării hotărârii arbitrale.

(4) Dacă dovada platii taxei arbitrale nu se face odată cu introdrucerea cererii sau în termenul prescris în acest scop, cererea de arbitrare se restituie reclamantului, excepţie făcând alin.3

 

Art.82.-Pentru reluarea procedurii arbitrale după suspendarea litigiului, nu se plătesc taxe arbitrale suplimentare.

 

Art.83.-Partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea unei expertize, administrarea altei probe sau efectuarea, prin grija CAMEREI, de traduceri de pe actele dosarului, precum şi traducerea prin interpreţi a dezbaterilor orale, are obligaţia să avanseze costul efectuării acestora.

            (2) Dacă o asemenea măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe oricare dintre părţi sau pe ambele, în proporţia ce se va stabili, să avanseze costul efectuării ei.

 

 Art.84.-(1) Din taxele arbitrale încasate de CAMERĂ în lei  sau în valută, o cotă de 50% se prelevează pentru constituirea fondului destinat platii onorariilor arbitrilor.

(2) Onorariile arbitrilor şi asistenţilor arbitrali se stabilesc de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ, ţinând seama de valoarea şi complexitatea litigiului, precum şi de timpul afectat soluţionării acestuia, ca şi de alte circumstanţe relevante în cauză, fără însă că totalul onorariilor să depăşească 50% din taxa arbitrala încasata în litigiul respectiv. În mod excepţional acest plafon poate fi depăşit, dacă există rezerve la fondul pentru plata onorariilor arbitrilor.

(3) În cazul întreruperii arbitrajului, fără  a se pronunţa o hotărâre, onorariile arbitrilor pentru activitatea depusă se reduc în mod corespunzător.

(4) În arbitrajul comercial internaţional, onorariile arbitrilor străini nu sunt cuprinse în taxa arbitrala, ele suportându-se de partea care i-a numit. În cazul arbitrului unic străin sau a supraarbitrului străin, onorariile acestora se avansează de părţi în cote egale. Dacă aceste onorarii sunt consemnate la CAMERĂ,  plata lor se va face conform prevederilor alineatului 6.

(5) În arbitrajul comercial internaţional, onorariile arbitrilor romani sunt cuprinse în taxa arbitrala.

            (6) Plata onorariilor arbitrilor se va face prin CAMERĂ după terminarea litigiului, printr-o hotatare arbitrala pronunţată, redactata şi comunicata potrivit Regulilor de procedura arbitrală.

 

Art.85.-Taxa arbitrala şi cheltuielile arbitrale se plătesc în numerar direct la casieria CAMEREI sau prin documente de plată acceptate de CAMERĂ. În acest din urmă caz,  taxa şi cheltuielile arbitrale se considera plătite din ziua intrării sumelor în contul CAMEREI nr.              RO26 RNCB 0106026604670049 deschis la BCR Cluj Sucursala Cluj-Napoca.

 

Art.86.-Daca una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce îi revine cu privire la avansarea sau plată taxei ori cheltuielilor arbitrale, cealaltă parte o poate executa,  urmând ca prin hotărârea arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective.

 

Art.87.-(1) Dacă taxa sau cheltuielile arbitrale nu s-au plătit conform procedurilor prezentelor Reguli, CAMERA şi, după caz, tribunalul arbitral nu poate să dea curs misiunii de organizare a arbitrajului sau procedurii arbitrale.

            (2) Orice diferenţă în plus sau în minus de taxe sau cheltuieli arbitrale se regularizează şi se achita deîndată.

 

Art.88.-(1) Taxele şi cheltuielile arbitrale se suporta de partea care a pierdut litigiul, integral dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate sau proporţional cu ceea ce s-a acordat, dacă cererea este admisă în parte.

            (2) Părţile pot conveni asupra altui mod de suportare a taxei şi cheltuielilor arbitrale.

 

Art.89.-Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea din a cărei culpa s-au cauzat celeilalte părţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlul de despăgubiri.

 

 

                                                CAPITOLUL XI

 

                                                 Dispoziţii finale

 

 

 

Art.90.-Prezentele Reguli se completează cu dispoziţiile de drept comun de procedura civilă romana, în măsura în care acestea sunt compatibile cu arbitrajul şi cu natura comercială a litigiilor.

 

Art.91.-Regulile de faţă au fost aprobate de Colegiul CAMEREI în şedinţă din 28 decembrie 2011 şi au intrat în vigoare pe aceeaşi dată.  Modificarea lor va fi supusă, de asemenea aprobării Colegiului CAMEREI.

 

 

 

 • Model orientativ

 

 

Clauza compromisorie recomandată de Cameră de Comerţ şi Industrie a Judeţului Cluj pentru a fi inclusă în contractele comerciale

 

 

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj organizat de Cameră de Comerţ şi Industrie a Judeţului Cluj în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.”

Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni :

            1.

“Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părţilor sau în lipsa acestui acord, de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI CLUJ,”

sau

“Tribunalul arbitral va fi compus din doi arbitri, câte unul numit de fiecare parte, fără a necesita acordul celeilalte părţi.”

(în cazul în care nu se includ aceste menţiuni, tribunalul arbitral va fi compus, conform reglementărilor CAMEREI din 3 membri ; câte un arbitru ales de fiecare dintre părţi şi un supraarbitru ales de cei doi arbitri).

2

“Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii romane.”

sau

 

“Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate”

3

“Locul arbitrajului este la __________________(dacă se stabileşte un alt loc decât sediul CAMEREI)”.

4

“Tribunalul arbitral va pronunţa hotărârea în termen de ____luni (în situaţia în care părţile convin să stabilească un termen mai mare sau mai mic de 5 luni, prevăzut de reglementările CAMEREI)”.

 

 

 

 

 • Model orientativ

 

                              Cerere de conciliere (comună)

 

Subsemnaţii:

1.(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr înmatriculare Registrul Comerţului; telefon/fax),şi

2.Idem

solicităm să se încerce concilierea următorului diferend dintre noi, cu aplicarea Regulilor de conciliere facultativă ale CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI CLUJ.

(Urmează expunerea pe scurt a obiectului diferendului cu datele pertinente)

 

– Punctul de vedere al părţii 1

– Punctul de vedere al părţii 2

– Dovezile invocate în sprijinul fiecărui punct de vedere (enunţare şi ataşare la cerere)

– Alte menţiuni pertinente.

 

Data

 

Semnătura părţii 1,________________

Semnătura părţii 2,________________

 

 

 • Model orientativ

 

Formular de compromis recomandat de Cameră de Comerţ şi  Industrie a Judeţului  Cluj

 

Subsemnaţii:

 

1.____________(nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu/sediu; număr înmatriculare Registrul Comerţului Cluj; număr telefon, telex, fax), denumită în continuare partea 1,şi

2.(aceleaşi date), denumită în continuare partea 2, constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din contractul nr.___________din ___________, litigiu având următorul obiect;

Partea 1 pretinde că ____________(expunerea pe scurt a pretenţiilor)

Partea 2 susţine că_____________(expunerea pe scurt a obiecţiilor).

Subsemnaţii convenim că acest litigiu să fie soluţionat prin arbitraj comercial organizat de Cameră de Comerţ şi Industrie a judeţului Cluj în conformitate cu Regulile de procedura ale acestei CAMERE.

Hotărârea arbitrală pronunţată în acest litigiu este definitivă şi obligatorie.

Părţile vor mai adăuga, obligatoriu, una din următoarele menţiuni;

1.

“Tribunalul arbitral va fi compus din dl.______________în calitate de arbitru unic”.

sau

“Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ ”.

sau

“Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri: dl.____________,.numit de partea 1 şi dl.____________numit de partea 2”

sau

“Tribunalul arbitral va fi compus din 3 membri; dl._______________, arbitru desemnat de partea 1 şi dl._____________arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alege un supraarbitru, în termenul şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedura ale CAMEREI”.(varianta: ”Supraarbitrul va fi desemnat de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ A CAMEREI”).

sau

“Tribunalul arbitral va fi compus din 2 arbitri şi un supraarbitru numiţi de preşedintele CURŢII DE ARBITRAJ conform Regulilor de procedura arbitrală.”

sau

“Tribunalul arbitral va fi compus conform acestor Reguli de procedura arbitrală.”

 

Clauze facultative:

1.

“Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept,cu aplicarea legii romane.”

sau

 

“Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate.”

2.

“Locul arbitrajului este la___________(dacă se stabileşte un alt loc decât sediul CAMEREI )”

3.

“Tribunalul arbitral va pronunţa hotărârea în termen de __________luni (în situaţia în care părţile convin să stabilească un termen mai mare sau mai mic de 5 luni, prevăzut de reglementările CAMEREI.)”

 

 

 

Încheiat în dublu exemplar,  la ______________, astăzi_____________.

 

Semnătura părţii 1,_________________

Semnătura părţii 2,_________________