Având în vedere:

– declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizația Mondială a Sănătății;

– hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

– recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale emise în scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2;

– Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

– Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare;

– Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. –

(1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

(2) Solicitant – operator economic, în înțelesul prezentului ordin, este persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.

Art. 2. –

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Art. 3. –

Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Art. 4. –

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Art. 5. –

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Art. 6. –

(1) În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

(2) Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului furnizează informațiile și documentele indicate la alin. (1) și documente privind autorizarea activității.

Art. 7. –

Modelul declarației pe propria răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

Art. 8. –

Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.

Art. 9. –

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

Art. 10. –

CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Art. 11. –

(1) În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.

(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

Art. 12. –

În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 13. –

Anexele nr. 13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu

 

București, 24 martie 2020.

Nr. 791.

Descarcati aici Ordin 791 din 24 martie 2020 MEEMA acordare Certificat de situatii de urgenta