-PROIECT-

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC  Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale și definiții

Art.1 Prezentele norme se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art.1 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 37/2020, debitorilor definiți conform prevederilor art. 1 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 37/2020 pentru  suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentand rate de capital, dobânzi și comisioane.

Art.2

În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. capitalizare – majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului ramas de rambursat, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 în conformitate cu prevederile contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit;
 2. dobânda capitalizată – dobânda datorată de debitor calculată la soldul creditului ramas de rambursat pe perioada suspendării, care se adaugă la soldul creidtului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2020, care se adaugă la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare;
 3. dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare – dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului ramas de rambursat pe perioada suspendării. Pentru debitorii persoane fizice, la finalul perioadei de suspendare, dobânda reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit, creanță ce are un nivel de dobândă 0%.
 4. grafic de rambursare a dobânzilor eșalonate – eșalonarea la plată a dobânzilor suspendate pentru creditele ipotecare, aferente perioadei de suspendare la plată. În cazul creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice, graficul de rambursare se întocmește pe termen de 60 de luni, iar rambursarea se efectuează eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare;
 5. soldul dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare – valoarea actualizată a sumelor garantate de stat, rezultată în urma diminuării cu dobânzile rambursate de către beneficiar.
 6. valoarea de executare a garanţiei – suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de  eșalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive, la scadențele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea totală de executare a garanției se plătește după trecerea integrală la restanță a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eșalonate la plată.

SECȚIUNEA I – Credite ipotecare acordate persoanelor fizice

CAPITOLUL II

Perioada de acordare a facilităților de suspendare și amânare la plată a ratelor din creditele ipotecare

Art.3

 • Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentand rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 37/2020 se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, și este cuprinsă între 1 si 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020. Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31.12.2020.
 • Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condițiile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   37/2020.

CAPITOLUL III

Condiții de acordare a facilității de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente aferente creditelor

Condiții privind creditele ipotecare

Art.4

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 1. Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
 2. Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
 3. Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la  data de 30.03.2020, inclusiv;
 4. Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   37/2020.

Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite ipotecare și condiții de aprobare a cererilor de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente

Art.5

 • Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020
 • Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare  în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  37/2020.
 • Debitorul poate oricand sa renunte la facilitatea de suspendarea a obligatiilor de plata potrivit art 4. (2) din OUG nr. 37/2020, dar nu mai tarziu de 5 zile de la notificarea transmisa de creditor potrivit alin. (8). Necomunicarea se considera accept tacit.
 • Creditorul aprobă solicitarea debitorului care, prin una din caile de transmitere prevăzute la art. 3 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 37/2020, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19, etc.
 • În întelesul prezentelor norme, membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soţ/soţie, părinți şi copii, care locuiesc şi se gospodăresc împreună cu debitorul.
 • Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute la art. 4 și ale prezentului articol, și în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.
 • Decizia de aprobare conține și numărul de rate pentru care a fost solicitate de debitor si aprobată suspendarea la plată, și se comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de  înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.
 • Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului  și graficul de rambursare a dobânzilor esalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor. In graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobânda se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit initial încheiat între debitor și creditor.
 • În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, în termenul prevăzut la alin.(7) creditorul notifică și garantul cu privire prelungirea valabilității contractului de garantare în condițiile prevederilor art. 3 alin.(2) și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020. Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligațiilor de plată aprobată în condițiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020.

 

Caracteristicile facilității de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor

Art.6

(1) Creditorul poate acorda facilitatea de suspendare a obligației debitorului de plată a ratelor aferente creditului ipotecar sub formă de grație totală la plata tuturor componentelor ale creditului ipotecar (rate de principal, dobândă, comisioane, variante combinate ale acestora),  pe perioada stabilită conform  prevederilor art.3, conform opțiunii debitorului.

(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale  produce efecte  de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

Art.7

 • Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de catre creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.
 • Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta.
 • În cazul creditelor acordate în cadrul Programului Prima casă, prin excepție de la prevederile art.2, litera f) și art.2^1 litera h) din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementarea a programului “Prima casă“, cu modificările și completările ulterioare, durata maximă a creditului de 30 de ani, poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condițiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020, cu respectarea de catre creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

Art.8

(1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

(2) Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată acordată conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 37/2020 se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar iar graficul de rambursare  a acestor plati se comunica debitorilor si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, denumit in continuare FNGCIMM.

CAPITOLUL IV

Art. 9

Procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare,  contractate de debitori persoane fizice

 • Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100% creditorilor irevocabil și necondiționat obligația de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilității de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.
 • FNGCIMM este mandatat să acorde garanții în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în baza unei Convenției de implementare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului37/2020 încheiată între MFP, în calitate de mandant și FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român. Modelul Convenției de implementare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice
 • Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor, se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori..
 • În scopul garantării obligațiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, stabilită conform prevederilor art. 3 din prezentele norme, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi în condițiile prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 37/2020, solicită  FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanție în numele și în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanție în baza convenției de garantare încheiată cu creditorul.
 • Creditorul transmite la FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanție , însoțită de o situație centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidențiată valoarea totală a contract  de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului acordat debitorilor conform prevederilor art.3 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 37/2020.
 • Forma și elementele pe care trebuie să le conțină situația centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia in Convenția de   Situația centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele și prenumele, codul numeric personal, numarul contractului de credit si data incheierii acestuia, suma individual garantata de stat ;
 • Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanție este exprimată in echivalent lei.  În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabilește utilizând cursul de schimb comunicat de BNR, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis către FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanție
 • În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuți indici variabili, valoarea scrisorii de garanție este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluția indicilor variabili. Pentru efectuarea corecției valorii scrisorii de garanție, până la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligația comunicării FNGCIMM situația centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

Art.10

 • FNGCIMM garantează expres, irevocabil și necondiționat în favoarea creditorilor rambursarea de către debitorii eligibili conform prevederilor art. 5 a obligațiilor de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.
 • Scrisorile de garanție sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii și data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.
 • Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
 1. Data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare întocmite în conformitate cu prevederile art. 8;
 2. Data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situația centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;
 3. Data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie.
 4. Data rambursării integrale de către debitor a dobanzii suspendate conform art. 4 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, la termen sau anticipată, dar nu mai mult de 5 ani.

Art.11

(1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acţiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea lunara a stadiului derulării soldului garantiei,  pe baza situaţiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor conventiei de garantare. Informatiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanție emise vor fi colectate de FNGCIMM detaliat, la nivelul fiecarui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, a cărui structură și termene de raportare vor fi stabilite prin Convenția  de  garantare încheiată de FNGCIMM cu creditorul.

(2) Valoarea  garanției se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum și cu valoarea plăților de garanții efectuate la cererea creditorului în temeiul obligației de garantare asumate prin scrisorile de garanție emise în numele și în contul statului, după caz.

CAPITOLUL V

Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție

Art.12

 • Prin emiterea scrisorilor de garanție, statul român, prin MFP, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligațiile garantate la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție stabilită conform prevederilor art. 9 alin.(5) și/sau alin.(6), după caz, în cazul în care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului de rambursare prevăzut la art. 8 alin. (2).
 • Creditorul poate transmite cereri de executare în temeiul scrisorii de garanție în perioada de valabilitate a scrisorii de garanție.

Art.13

 • Cererile de executare a garanției se transmit FNGCIMM de către fiecare creditor până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, consolidate pe creditor, pentru debitorii din portofoliu, însoțite de următoarele documente în copie:
 1. documentele de identitate/ale debitorilor pentru care se cere executarea garanției. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia creditorului;
 2. graficele de rambursare a dobânzilor datorate de debitor pentru perioada de suspendare la plata ratelor;
 3. notificarile transmise debitorilor prevazute la art.5, alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului37/2020;
 4. extrasele conturilor de dobândă sau documente echivalente din care să rezulte soldul dobânzilor suspendate restante pentru care se cere plata garantiei.
 • În termen de maximum 30 de zile de la data primirii, FNGCIMM analizează cererea de executare a garanției și emite o decizie de plată consolidată pe creditor, pentru debitorii din portofoliu prevăzuți la alin.(1).
 • FNGCIMM poate solicita creditorului, furnizarea de informaţii şi documente necesare pentru completarea/clarificarea documentaţiei transmise odată cu cererea de executare a garanţiei, în vederea soluţionării cererii de executare a garanţiei.
 • Informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (3), transmise de creditor, se vor ataşa de FNGCIMM la documentaţia depusă odată cu cererea de executare şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
 • Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de executare se transmite/se depune la sediul social al FNGCIMM distinct, pe fiecare debitor.
 • Decizia consolidată de aprobare a cererii de executare a garanţiei se comunică creditorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
 • Plata valorii de executare garanţiei, prevăzută în decizia consolidată se face de către M.F.P. într-un cont unic al creditorului indicat de acesta, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de executare consolidată pe creditor, în termen de maximum 10 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M..
 • Plata valorii de executare a garanţiei prevăzută în decizia consolidată emisă de FNGCIMM se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, titlul “Alte transferuri” cod 55, alin. “Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50.

Art.14

 Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție

(1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.

(3) după primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (2) F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art.1 pct.38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (2). Modelul înscrisului care constituie titlu de creanță bugetară, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea pe pagina de internet a FNGCIMM, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele persoanei fizice. Prevederile art. 47 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, se aplică în mod corespunzător. Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile  de la data comunicării titlului de creanță bugetară.

(5) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin.(4), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.

(6) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i  și copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii decomunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiileCodului de procedură fiscală.

(7) Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, prevăzute la art.5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv și se recuperează de către acestea.

SECȚIUNEA II – Credite contractate de debitori, altele decat credite ipotecare contractate de persoane fizice

CAPITOLUL VI

Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a obligatiilor aferente creditelor, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

Art. 15  Facilitatea de suspendare și amânare la plată a ratelor se acorda cu respectarea urmatoarelor condiții:

 • Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentand rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori se stabilește pe baza opțiunii debitorului și este cuprinsă între 1 si 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020.
 • Perioada maxima de rambursare a obligatiilor de plata aferente creditului poate fi extinsa cu o perioada aferenta suspendarii obligatiilor de plata.
 • Suspendarea se acorda pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:
  1. Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
  2. Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
  3. Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la  data de 30.03.2020, inclusiv;
  4. Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   37/2020.

Criterii de eligibilitate a debitorilor și condițiile de aprobare a cererilor de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente aferente creditelor, cu exceptia creditelor ipotecare contractate de persoane fizice

Art. 16

 • Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului, debitorul ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 37/2020.
 • Debitorul poate oricand sa renunte la facilitatea de suspendarea a obligatiilor de plata potrivit art 4. (1) din OUG nr. 37/2020, dar nu mai tarziu de 5 zile de la notificarea transmisa de creditor potrivit alin. (7). Necomunicarea se considera accept tacit.
 • Debitorul, persoana fizica, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19, etc.
 • Debitorul, cu exceptia persoanelor fizice, declară pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență, și se afla in imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectata de urmatoarele conditii :
 1. pentru debitori persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce functioneaza potrivit Ordonanţa de urgenţă a Guvernului44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei daca activitatea a fost întrerupta total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate (restrangere piata desfacere, restrangerea numar angajati, diminuarea numarului de furnizori etc.), si
 2. pentru alti debitori cu exceptia persoanelor fizice si cei mentionati la lit a). daca detin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minim 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea sa a fost întrerupta parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată (restrangere piata desfacere, restrangerea numar angajati, diminuarea numarului de furnizori etc.)
 3. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

(5) În cazul debitorilor persoane juridice, cererea se formulează de către reprezentantul legal al acestora.

(6) Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului în condițiile prevăzute la art. 15 și ale prezentului articol, și în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

(7) Decizia de aprobare conține și numărul de rate solicitate de debitor si  aprobată suspendarea la plată, și se  comunică debitorului în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de  înregistrare a convorbirii, după caz, în funcție de opțiunea exprimată de debitor.

(8) Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiţionale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare  a creditului, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 să extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat.

(9) Notificarea debitorului se realizează în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, conform opțiunii exprimate de debitor.

(10) În cazul creditelor garantate,  în termenul prevăzut la alin.(6) creditorul notifică și garantul cu privire prelungirea valabilității angajamentului de garantare în condițiile prevederilor art. 3 alin.(2) și la modificarea clauzelor angajamentului de garantare în vederea acordării facilității de suspendare în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 37/2020. Perioada maximă de valabilitate a garanțiilor prevăzută în actele normative cu caracter special care reglementează programele guvernamentale de garantare poate fi extinsă cu o perioadă egală cu durata suspendării obligațiilor de plată aprobată în condițiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 37/2020.

Caracteristicile facilității de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor contractate de debitori cu exceptia creditelor ipotecare

Art. 17

(1) Creditorul acorda la solicitarea debitorului facilitatea de suspendare a obligației de plată a ratelor de principal, dobânzi și  comisioane, pe perioada stabilită conform  prevederilor art. 15, în masura în care îndeplinește condițiile de la art. 15 și art. 16, conform opțiunii debitorului.

(2) În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale  produce efecte  de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor.

(3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute la alin.(2), creditorul  notifică debitorului clauzele contractului de credit modificate în vederea acordării facilității de suspendare a obligațiilor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 37/2020.

Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor contractate de debitori cu exceptia creditelor ipotecare

Art. 18

(1) Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de catre creditori a reglementarilor interne inclusiv privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor persoanelor fizice la terminarea contractului prelungit. Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta.

(2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă maximă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Rambursarea obligatiilor suspendate la plată aferente creditelor contractate de debitori cu exceptia creditelor ipotecare

Art. 19

 • Dobanda datorata de debitori corespunzator perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditelor, incepand cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata ramasă până la noua maturitate a creditelor.
 • In graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobânda la nivelul prevăzut în contractul de credit initial încheiat între debitor și creditor.

 

CAPITOLUL VII

Art. 20 Dispoziţii finale

(1) În aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul Convenţiei de garantare, al scrisorii de garanție, al Convenției de implementare prevăzute la art.9 alin.(2), precum şi al titlului de creanță prevăzut la art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 37/2020 se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme de aplicare, creditorii implicați în accesarea facilității de garantare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 notifică FNGCIMM cu privire la încheierea convenției de garantare.