PROIECT

Ordonanță de Urgență

pentru modificarea și completarea OUG nr. 110 /2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru  aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major atât pentru economiile globale cât și pentru economia națională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregistra o evoluție negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către Statele Membre ale Uniunii Europene reprezintă acțiuni esențiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.

În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt și mediu poate afecta grav situația economică a multor întreprinderi sănătoase și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung, periclitând supraviețuirea acestora.

Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID – 19.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare a fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii  – IMM Invest România în vederea corelării facilităților oferite de acest program cu necesitățile economiei actuale aflate sub influența efectelor răspândirii virusului SARS–CoV-2,

Prin Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19 au fost menționate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susținerii activității economice,

Deoarece facilitățile oferite prin programul IMM Invest România trebuie să respecte prevederile Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19

In lipsa acordariii masurilor prevazute de schema de ajutor de stat, IMM-urile sunt in imposibilitatea de a acccesa finantare de la banci in conditii preferentiale care le va asigura continuarea activitatii si plata personalului angajat pe perioada pandemiei pana la 31.12.2020.

Consecintele neadoptarii acestor masuri vor fi eliminarea de pe piata a unui numar semnificativ de întreprinderi mici și mijlocii din toate sectoarele de activitate din Romania și apariția unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei mase semnificative a salariatilor din Romania care in prezent sunt angajati in întreprinderile mici și mijlocii.

Întrucât Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activității economice și întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

ART. I Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1 alineatul (3) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
 2. unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, dar in limita uneia dintre următoarele condiții:
 3. dublul masei salariale anuale a beneficiarului, , reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, , respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declaraţiei unice privind veniturile realizate în România depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019

;

sau

iii. cu condiția furnizării unei justificări de către beneficiar din care sa rezulte nevoile sale de lichidități (acestea pot include atat costuri cu capital de lucru cat si costurile cu investitii), cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

 1. La articolul 1 alineatul (3) lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, in limita uneia dintre următoarele condiții:

 1. dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, , respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform declaraţiei unice privind veniturile realizate în România depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

 • cu condiția furnizării unei justificări de către beneficiar de unde sa rezulte nevoile sale de lichidități, cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.“
 1. La articolul 1 alineatele (3^2) și (3^3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(3^2) Pentru creditele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b), Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul  Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.

(3^3) Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi – până la 31 decembrie 2020. Subvenţionarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice  din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. “

 1. La articolul 1, dupa alin. (3^3) se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu urmatorul cuprins:

“Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la art. 1 alin (3) lit.a) și b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului, nu poate depăși 10.000.000 lei. “

 1. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea cu următorul cuprins:

”c) comision de risc – suma datorată de beneficiarul garantiei Ministerului Finanţelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat şi finanţării anuale a capitalului necesar programului. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a schemei de ajutor de stat. După încetarea schemei de ajutor de stat comisionul de risc se datorează Ministerului Finanțelor Publice de către beneficiarul garantiei pentru noile credite contractate sau daca se majoreaza creditul contractat initial. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice”

 1. La articolul 2, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

”i) garanţii colaterale – garanţiile reale și personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;”

 1. La articolul 3 alineatul (1), literele c), d) și f) se modifică și vor avea urmatorul cuprins:

“c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;

 1. d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;”
 2. f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;”
 3. La articolul 3 alineatul (1) se introduce litera i), având următorul cuprins:

“i) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data   intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31.12.2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activității curente a acesteia.”

 1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.”

 1. La articolul 5 alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Mecanismul de acordare a garanţiilor prevăzute la art. 1 se derulează cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19 prevăzută în Art. II din prezenta ordonanță de urgență.”

 1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei Ordonanţe de urgenţă.”

 1. La articolul 8, alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;”

 1. La articolul 8, alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;”

ART. II În aplicarea Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, cu următorul cuprins:

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 1

 • Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.
 • Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in conformitate cu Comunicarea CE- Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19 se vor acorda dupa obtinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

Capitolul II –  Forma ajutorului

II.1 Ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi

Art. 2

(1) In baza prezentei scheme de ajutor de stat se acorda garantii de 80% sau 90%  din valoarea finantarii in conformitate art. 1 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017.

(2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) litera a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 cu modificarile si completarile ulterioare valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții in limita uneia dintre următoarele condiții:

 1. dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019;

sau

 • cu condiția furnizării unei justificări de către beneficiar din care sa rezulte nevoile sale de lichidități (acestea pot include atat costuri cu capital de lucru cat si costurile cu investitii), cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

(3) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) litera b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.110/2017 cu modificarile si completarile ulterioare valoarea maximă a creditului/liniei de credit pentru microîntreprinderi nu poate depăși 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, in limita uneia dintre următoarele condiții:

 1. dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019;

sau

 • cu condiția furnizării unei justificări de către beneficiar din care sa rezulte nevoile sale de lichidități, cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

(4) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la art. 1 alin. (3) lit.a) și b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare nu poate depăși 10.000.000 lei, dar nu mai mult de:

 1. dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanți pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

 1. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019;

sau

 • cu condiția furnizării unei justificări de către beneficiar din care să rezulte nevoile sale de lichidități (acestea pot include atat costuri cu capital de lucru cat si costurile cu investitii, după caz), cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

(5) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii, fără posibilitate de prelungire şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevazute la art. 1 alin. (3) lit.a) și b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste credite/linii de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni.

(6) Durata garantiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit.a) și  b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare nu poate depăși 6 ani.

(7) Pentru garantiile acordate conform art. 1 alin. (3) lit.a) și  b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare se percep comisioane de risc cu respectarea paragrafului 25 lit.a) din Comunicarea CE- Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de Covid-19.

(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finantelor Publice iar FNGCIMM îi sunt  delegate atribuțiile de  administrare a schemei.

 

II.2. Ajutor de stat sub forma de grant

Art. 3

(1) IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. art. 1 alin. (3) lit.a) și b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiază de un grant in limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garantiei acordate si a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar  nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000de euro per întreprindere.

(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii acordului de finantare.

(3) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole cu condiția ca ajutorul de stat să nu fie transferat parțial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză.

(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii si acvaculturii se aplica urmatoarele conditii:

a.) ajutorul nu depășește 120 000 EUR pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 EUR pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b.) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

c.) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europeneajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;

d.) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, intreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil;

(5) FNGCIMM este administratorul acestei măsuri de ajutor de stat.

Capitolul III – Domeniul de aplicare

Art. 4

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM – urile din toate sectoarele de activitate, cu excepția celor declarate neeligibile potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 cu modificarile si completarile ulterioare care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 lit. a) si art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului 110/2017 cu modificarile si completarile ulterioare,
 2. b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare,
 3. c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.
 4. d) nu se aflau in dificultate, in sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat si completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, la data de 31.12.2019 dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19.
 5. e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31.12.2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.

Capitolul IV – Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Art. 5

 • Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada in care se selectează beneficiarii si se emit scrisori de garanțiee/acorduri de finantare in legatura cu masurile prevăzute la cap. II din prezenta Ordonanța de urgenta a Guvernului, este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020, iar  perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii conform art. 1 alin. (3^3) din Ordonanța de urgenta a Guvernului 110/2017 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ajutorul de stat sub forma grantului se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Acţiuni Generale si se vireaza lunar in contul FNGCIMM, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.
 • Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent în lei a sumei de aproximativ 161 milioane euro, aferent masurilor prevazute la Capitolul II.2.
 • Plafonul maxim de garantare aferent măsurilor din capitolul II.1 este de 15 miliarde lei, echivalent în lei a sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro.
 • Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maxim de 40.000 beneficiari.

 

Capitolul V – Cheltuieli eligibile si modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 6

Procedura de acordare a garanțiilor de stat in proporție de cel mult de 80% sau 90% aferente creditelor, a grantului de la art.3. si plata ajutoarelor de stat sub formă de grant sunt prevăzute in HG pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii – IMM INVEST Romania.

 

Capitolul VI- Dispoziții privind transparența, monitorizarea şi raportarea

Art. 7

(1) FNGCIMM are obligaţia să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.

(2) FNGCIMM trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. FNGCIMM are obligatia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

(4) FNGCIMM, în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(5) FNGCIMM, în calitate administrator al schemei de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finantare, a platilor efectuate si a eventualelor recuperari, în conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 437/2016.

Capitolul VII – Controlul Beneficiarilor schemei şi recuperarea ajutorului de stat

Art. 8

(1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.

(2) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art.1 alin. (3) din Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 cu modificarile si completarile ulterioare trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.

(3) În situația în care FNGCIMM constată că Beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale Acordului de finanţare, solicita acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996, cu modificările si completările ulterioare

Art. III – Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta nr.77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996, cu modificările si completările ulterioare prezentei scheme de ajutor de stat nu ii sunt aplicabile dispozițiile de art.7 din Ordonanța de urgenta nr.77/2014. .

 

 

PRIM – MINISTRU

LUDOVIC ORBAN