Ordonanta urgenta 118/2020 din 2020.07.24 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 24 iulie 2020 

Intră în vigoare: 24 iulie 2020 An 

 

Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă, 

având în vedere că în contextul actual, caracterizat de instituirea unor măsuri de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care se regăseşte şi dreptul la libertatea economică, sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate absolută. 

În condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă şi trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează, printre altele, creşterea accesului la finanţare, neimplementarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra obţinerii de către operatorii economici a finanţărilor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, care pot conduce chiar la riscul de insolvenţă. 

Întrucât consecinţele negative care pot apărea în situaţia neadoptării măsurilor propuse pot afecta grav situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada manifestării efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2, în contextul necesităţii luării de măsuri urgente pentru reducerea impactului socioeconomic pe care pandemia de COVID-19, îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, este necesară implementarea în regim de urgenţă a unui mecanism de stimulare a finanţărilor de tip leasing financiar oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de societăţile de leasing

Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul pandemiei de COVID-19, fapt ce a determinat instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind 

declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe fondul existenţei unei tendinţe de înrăutăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, nu poate fi amânată reglementarea unor măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, prin asigurarea unor produse de finanţare specializate, destinate unui segment de întreprinderi mici şi mijlocii a căror accesibilitate la creditele bancare este mai dificilă, respectiv companiile nou-lansate – start-ups – şi cele care nu dispun de garanţii reale – active fixe – consistente. 

Întrucât este necesară susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţări destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand pentru desfăşurarea activităţii, în special a celor care au nevoie să transfere tehnologie în procesele de producţie, dar şi pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare acestora prin operaţiuni specifice de sell-and- lease-back, 

având în vedere faptul că probabilitatea de nerambursare estimată pentru următoarele 12 luni este mai mare în cazul companiilor cu un grad scăzut de tehnologizare comparativ cu companiile din domenii intensive tehnologic care au o capacitate mai bună de îndatorare, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2019, 

având în vedere că bunurile mobile achiziţionate în sistem leasing participă direct şi imediat la crearea sursei de venit care contribuie la plata ratelor de leasing, iar în cazul unei bune planificări şi corelări a programului de investiţie cu schema de finanţare în leasing, ratele lunare de leasing pot fi acoperite integral din cash-flow-ul generat de investiţie, fără niciun efort suplimentar din partea utilizatorului – în afara avansului plătit la încheierea contractului de leasing

întrucât capitalurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare au menţinut tendinţa crescătoare, majorându-se cu 11% în perioada septembrie 2017 – septembrie 2018 şi cu încă 15% în anul 2019, aspect care a susţinut reluarea activităţii de creditare, chiar şi în condiţiile continuării practicării unor rate de dobândă la valori ridicate, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2019, 

deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de diversificare a produselor de finanţare şi de garantare specifice sectorului de leasing

având în vedere caracterul anticiclic al instrumentelor care trebuie utilizate în contextul actual, se impune reglementarea unor măsuri de stimulare a accesării finanţărilor de tip leasing, care contribuie la stimularea fluxurilor financiare şi la conservarea necesarului de lichiditate al întreprinderilor mici şi mijlocii pentru derularea activităţii în condiţii optime. 

Întrucât măsurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la menţinerea şi dezvoltarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu consecinţe directe şi imediate asupra bugetului de stat şi a celorlalte bugete, adoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri este absolut necesară, iar în lipsa acestor măsuri s-ar produce o serie de consecinţe imediate asupra bugetului de stat, prin neplata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de către întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, asupra implementării proiectelor şi atingerii obiectivelor întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi asupra personalului angajat de acestea. 

Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă. 

În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a cărui sprijinire reprezintă o prioritate naţională, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru derularea activităţii curente. 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale şi definiţii Art. 1 (1)Se aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE”, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Naţională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumiţi în continuare beneficiari. (2)Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi. (3)Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, garantate de către 

stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel: a)în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar; b)în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar. (4)Caracteristicile bunurilor mobile care se pot achiziţiona în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5)Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei. (6)Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) şi (5) şi art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului. Art. 2 În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)beneficiarul programului – operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, care are calitatea de utilizator/locatar în contractul de leasing financiar încheiat cu finanţatorul; b)comision de administrare – sumă datorată Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., de către beneficiarul programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor; c)comision de risc – suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de către beneficiarul programului, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanţărilor acordate în cadrul programului; d)contract de garantare – contractul încheiat între beneficiarul programului, în calitate de locatar/utilizator, societatea de leasing financiar, în calitate de finanţator/locator, şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanţarea de tip leasing 

acordată de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către finanţator, în situaţia producerii riscului de credit; e)finanţarea de tip leasing – finanţarea de tip leasing financiar destinată achiziţionării prin intermediul finanţatorului de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţii IMM-ului, precum şi întreprinderii afiliate care are un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de beneficiar al programului, acordarea acesteia realizându-se cu respectarea normelor interne proprii ale finanţatorului, în baza unui contract de leasing financiar; f)finanţare garantată de stat – finanţarea, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de leasing încheiat cu finanţatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul

 

Consultati aici versiunea integrala a Ordonantei de urgenta  118/2020