NOTĂ 

privind transmiterea către Comitetul de Monitorizare pentru POC a solicitării de 

modificare a programului operational, prin: Crearea Axei Prioritare 3, dedicată susţinerii activităţii IMMurilor in contextul 

crizei economice generate de pandemia COVID19; Introducerea Acţiunii 2.2.2 în cadrul Axei Prioritare 1 cu scopul de a finanța digitalizarea întreprinderilor; Amendarea Axei Prioritare 1 prin Introducerea în cadrul Acţiunii 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships) şi în cadrul Acțiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD a posibilităţii aplicării în selecția operaţiunilor a mecanismului competitiv, cât şi introducerea celui non competitivcu respectarea legislației naționale și europene în vigoare

Având în vedere prevederile

  • Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Regulamentul (UE) nr. 138/2020 al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 si a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 în ceea ce priveşte măsuri specifice de asigurare a unei flexibilităţi exceptionale pentru utilizarea fondurilor structurale şi de investiții europene ca răspuns la epidemia de COVID19; AMPOC propune aprobarea măsurilor de completare/modificare a anumitor elemente ale Programului Operational Competitivitate 20142020, după cum urmează

1. Crearea Axei Prioritare 3, dedicată susţinerii activităţii IMMurilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19;

2. Introducerea Acțiunii 2.2.2 în cadrul Axei Prioritare 2 cu scopul de a finanța digitalizarea întreprinderilor;

3. Amendarea Axei Prioritare 1 prin Introducerea în cadrul Acțiunii 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships) și în cadrul Acţiunii 1.1.1: Mari infrastructuri de CD a posibilităţii aplicării în selecția operaţiunilor a mecanismului competitiv, cât şi introducerea celui non competitiv, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare

Descarcati aici spre consultare documentul integral