Notificare ONCOS S.A. deschiderea procedurii de faliment

Consultati aici:

NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII DE FALIMENT
Date privind dosarul: Număr dosar: 360/1285/2014 aflat pe rolul Tribunalului Specialatzat,

Arhiva/registratura instanței: Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, telefon. 0264- 596111; Fax: 0264-431965, E-mai1: tr-comercia-cluj@just.ro Programul instanței: L- V: 09:00 – 12:00.

Debitor: ONCOS S.A. (in faliment, iit bankruptcy, en faiilite), cu sediul social in Sat Florești, Comuna Florești, Str. Abatorului, Nr. 2, Județ Cluj, identificată cu J12/2263/1991 si CUI 216510.

Creditor: Creditorii societății Oncos S.A.

Lichidatori judiciari provizorii: CITR SPRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, Clădirea Silver Business Center, jud. Cluj, avand CIF RO 21057514, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate a1 U.N.P.I.R. sub nr. RFO 11-0253, email: officeHcitr.ro, reprezentată prin Senior Partner Mariana Boiciuc și BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, cu sediul in București, str. Învingătorilor, nr. 24, clădirea Victory Business Center, et. 3, sector 3.

Subscrisa, CITR Filiala Cluj SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu desemnat prin Hotărârea nr. 795/2022 pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj la data de 14.04.2022, în dosarul nr. 360/1285/2014, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 363/2022 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj la data de 20.06.2022, în dosarul nr. 360/1285/2014/a17,

NOTIFICĂ

  • Deschiderea procedurii de faliment în formă generală împotriva debitorului Oncos S.A., prin Hotărărea nr. 795/2022 pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj, la data de 14.04.2022, in dosarul nr. 360/1285/2014, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 363/2022 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj la data de 20.06.2022, în dosarul nr. 360/1285/2014/a17.
  • Conform Hotărârii nr. 1600/2022, pronunțată la data de 14.07.2022, judecătorul sindic a stabilit obligația creditorilor debitorului Oncos S.A. să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:
    • Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor născute după data deschiderii procedurii, în vederea intocmirii tabelului suplimentar este 19 iulie 2022 —  data postei. office@citr.ro. Pe exemplarul lichidatorului judiciar va fi trecută și o adresă de email pentru corespondență.

 În cazul în care se solicită inscrierea in tabelul suplimentar a dobânzilor, penalităților sau a altor accesorii, se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mențiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data deschiderii procedurii.

  • Cererea va fi însotită de dovada plătit taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei, sub sanctiunea
  • anulării cererii.
  • Potrivit dispozițiilor art. 145 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 111 alin. (2)-(6) din Legea 85/2014, eventualii contestatori vor trebui să abă în vedere următoarele reguli speciale: sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum și de toate inscrisurile de care înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu s-ar afla în posesia sa sau care nu sunt cunoscute la momentul promovării contestației;
  • eventualul contestator are obligația de a trimite, putându-se utiliza și mijloacele de comunicare rapidă, cu confirmare de primire, căte un exemplar al contestației și al documentelor atașate lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță o contestă (dacă e cazul), precum și administratorului special, sub sancțiunea aplicării, din oficiu, a unei amenzi judiciare (de la 50 lei la 700 lei);
  • întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestației și a documentelor care o insoțesc, un exemplar a1 comunicării comunicandu-se, cu posibilitatea de a uza și mijloacele de comunicare rapidă, cu confirmare de primire de către partea care formulează întâmpinarea și contestatorului, lichidatorului judiciar și debitorului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și ridica excepții, altele decât cele de ordine publică;
  • toate contestațiile vor fi dezlegate la termenul stabilit pentru consolidarea tabelului definitivsuplimentar.

restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

Cluj-Napoca,14.07.2022

Sursa: Societatea CITR SPRL