Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educatie si competente Obiectiv specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI Titlul proiectului: Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca Contract POCU/90/6.13/6.14/109172

 

 

INFORMAȚII DESPRE PROGRAMUL DE
SUSȚINERE A STAGIILOR DE PRACTICĂ

În atenția companiilor/organizațiilor interesate de participarea la procesul de selecţie de parteneri de practică în cadrul proiectului POCU „Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practică de calitate” POCU/90/6.13/6.14/109172.

Informații Generale Proiect:
În perioada februarie – septembrie 2019 Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj (CCI Cluj) organizează selecția partenerilor instituționali pentru organizarea stagiilor de practică studențească ce se va derula în cadrul proiectului menționat mai sus.

Aceasta se va desfășura în trei etape:
I. depunerea unei expresii de interes (model atașat);
II. selecția partenerilor în funcție de criteriile enumerate mai jos;
III. încheierea convenției de practică cu UBB.

Procesul de selecție va debuta cu solicitarea expresiilor de interes și alegerea a aproximativ 40 de companii dintre acelea care își vor exprima interesul de a primi studenți, în vederea efectuării stagiilor de practică. Apoi, ca urmare a selectării se vor încheia Acorduri-cadru de practică. După această etapă se va derula o procedură de selecție a studenților practicanți de către tutorii nominalizați din partea companiile/organizațiile partenere.
Studenții vor fi selectați printr-un mecanism bazat pe simulări de interviuri, derulate cu reprezentanții organizațiilor partenere, rezultatele interviurilor urmând a fi comunicate individual către fiecare candidat. Ca urmare a selecției candidaților de către organizațiile partenere, 160 de studenți (din cadrul a trei specializări) vor participa la stagii de practică, sub îndrumarea directă a tutorilor selectați din cadrul companiei partenere si sub monitorizarea echipei de implementare. Derularea stagiilor de practică va presupune și o componentă de monitorizare și evaluare din partea tutorilor de practică, dar și de raportare din partea studenților participanți.
Conform metodologiei de selecție a partenerilor, pentru a intra în etapa selecţiei, companiile/organizaţiile vor depune o expresie de interes din care să rezulte dorința de a colabora în baza unor convenții pentru organizarea stagiilor de practică.

Descarcati aici formularul expresiei de interes.

Aspecte principale privind derularea practicii:
• Organizaţia interesată trebuie sa aibă disponibilitatea sa primească în stagiul de practică minim 1 (un) student în perioada martie-septembrie 2019.
• Organizaţia interesată trebuie să nominalizeze cel puțin o persoană responsabilă ca tutore de practică pentru toată perioada, aceasta putând să încheie raporturi juridice de muncă remunerate cu Camera de Comert si Industrie Cluj.
• Grupul țintă vizat pentru înscrierea la activităţile de practică este constituit din studenți din anul II de studii în cadrul facultăților de Business, respectiv Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor

• Potrivit planului de învăţământ, studenții de anul II au obligația de a derula Practica de Specialitate aferentă specializărilor de studiu, practică ce va avea o durata de:
▪ 120 de ore pentru specializarea informatică,
▪ 90 de ore pentru specializarea matematică-informatică și
▪ 84 de ore pentru specializarea informatică economică.
• Alocarea studenţilor înscriși pentru stagiile de practică va fi organizată prin selectarea acestora, de către tutorii desemnați de organizaţiile interesate, prin simulări de interviuri organizate, adresate studenţilor care si-au exprimat interesul pentru organizația Dumneavoastră.

Condiții de calificare pentru organizații:

Instituția/organizația trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
• Partenerul de practică trebuie sa fie o organizaţie publică sau privată legal constituită
• Partenerul de practică trebuie să aibă sediul profesional în județul Cluj.
• Partenerul de practică trebuie să aibă disponibilitatea de a primi studenţi în practică şi de a încheia o convenţie cadru cu Universitatea Babeş-Bolyai conform prevederilor legale în vigoare şi a anexelor în vigoare.
• Partenerul de practică trebuie sa aibă capacitatea logistică, tehnică şi umană de a primi şi susţine activitatea unui număr de minim 1 student practicant în perioada martie-septembrie 2019.

Candidatura (expresia de interes) se poate transmite electronic la adresa paula.vaida@ccicj.ro  sau office@ccicj.ro.

Odată cu Expresia de interes vă rugăm să indicați perioada în care doriți să efectuați activitatea de selecție a studenților înscriși în proiectul de practică.
Pe baza depunerii Expresiei de interes şi a îndeplinirii condițiilor de înscriere și a criteriilor de selecție menționate mai sus se va realiza o ierarhizare a companiilor/organizațiilor. În cazul în care în urma încheierii procesului, nu se întrunește minimul de organizații de practică dorite se va realiza o nouă etapă de selecţie.
Rezultatul selecției va fi comunicat prin intermediul email-ului organizaţiilor participante.
Pentru orice întrebări, clarificări necesare vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresele de email indicate mai sus.

 

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020